Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI TESİSLERDE BULUNAN TRAFO, KESİCİ, RÖLE VE TOPRAKLAMA SİSTEMLERİNİN TEST VE ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Aski Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığına Bağlı Tesislerde Bulunan Trafo, Kesici, Röle ve Topraklama Sistemlerinin Test ve Ölçümlerinin Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/568473

1-İdarenin

a) Adresi

:

Doğanbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3126161239 - 3123126929

c) Elektronik Posta Adresi

:

ehsan.ayten@aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 (Beş) Kalem, 58 (ElliSekiz) Adet Trafo Testi, 131 (YüzOtuzBir) Adet Kesici Testi, 129 (YüzYirmiDokuz) Adet Koruma Röle Testi, 101 (YüzBir) Adet Topraklama Ölçülmesi ve 101 (YüzBir) Adet Elektrik İç Tesisat Uygunluk ve Denetimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

P1, ..., P27, PSW1, ..., PSW22, PN1, PN6, PN7, PN8, YP1, YP2, Hüseyingazi, Dodurga, Saraycık, Susuz, Yakupbdal, Dostlar, Kayaş, Yakacık, İvedik, Bağlum 1-2, Pursaklar1-2, TM1-2, Kesikköpprü P1, ..., P5, Beypazarı 1-2, Nallıhan, Akyurt, Mamak, Ayaş Böğürtlen, Balao Tol 1-2, Bala Terfi, Çubuk Toki-Arıtma, Evren Terfi1-Ilgıyer, Şereflikoçhisar Akseki-Terfi, Elmadağ Hasanoğlan Terfi 1-2-3-Hisarköy-Edige-Yeşildere, Kızılcahamam Terfi 1-2, Kazan Arıtma, Çamlıdere Avdan Terfi 1-2-Beşbeyler, Haymana Başdeğirmen-Cezaevi-Atatürk-Hastane, Polatlı Yüzükbaşı Terfi-Anıt Terfi- 500'lük Depo Terfi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 75(yetmiş beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Trafo, Röle ve Topraklamada Kullanılacak Test cihazlarının Trafo, Kesici, Kıruma Röle ve Topraklamatestleri yapabilecek kabiliyette olması ve son 1 yıl içerisinde kalibrasyon yapıldığına dair belgeye sahip olmalıdır.

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Teklif verecek firma, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 kalite belgelerine sahip olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan 16 MVA veya üzeri trafolarda test işlemi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.