Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayı ÇANKAYA SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV SAHASI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇMESUYU VE KANALİZASYON HATLARININ ARIZA, YENİLEME, YENİ İMALAT, TEMİZLİK YAPIM İŞİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çankaya Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Görev Sahası İçerisinde Yapılan İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatlarının Arıza, Yenileme, Yeni İmalat, Temizlik Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/582658

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fuat Börekçi Cd. No: 70 Ulus 06680 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

03126162082 - 3123115999

c) Elektronik Posta Adresi

:

muhammetali@aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

82 kalem Su ve Kanal Arıza Bakım Onarım ve yeni imalat işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara / Çankaya

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 730 (yedi yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kazım Karabekir Caddesi No:70 Ulus / Altındağ / Ankara

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) ALT YAPI İŞLERİ

III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.Değerlendirme isteklinin "teklif tutarı" ile "kalite ve maliyet yapılarının uyumu" üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.

A.1 Teklif tutarı puanlaması

Teklif puanları;TP=(TTminX70)/TT formülü hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP:Teklif puanı,

TTmin:Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı,

TT:İsteklinin teklif tutarı,

ifade eder.

A.2.Kalite ve maliyet yapılarının uyumu planlaması

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında(bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir,aksi halde puan verilmeyecektir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ NO

İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI

Puan İçin Oranlar

Puan

1

ÖT.01

İKSALI HENDEK KAZISI YAPILMASI ( H ≥ 1,5 M )

%11 - % 16

5

2

ÖT.02

İKSASIZ HENDEK KAZISI YAPILMASI (H < 1,5 M)

%1 - % 3

0,67

3

ÖT.04

KAZI MALZEME NAKLİ

%3 - % 5.5

1,53

4

ÖT.05

KIRMATAŞ TOZU (0-7 MM) MALZEME İLE BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEME YAPILMASI

%0.8 - % 2

0,47

5

ÖT.06

KIRMATAŞ  (15-30 MM) MALZEME İLE BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEME YAPILMASI

%3.5 - % 6

1,64

6

ÖT.07

KIRMATAŞ (0-63 MM) MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

%5 - % 7.5

2,23

7

ÖT.12

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 1200 mm’lik Çapta BACA TABANI ELEMANI İLE BACA TABANI TEŞKİLİ

%0.8 - % 1.5

0,4

8

ÖT.13

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 1200 mm’lik Çapta BACA GÖVDE BİLEZİĞİ TEŞKİLİ

%1.5 - % 3

0,79

9

ÖT.19

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 300 mm’lik ÇAPTA BETON BORU KULLANILARAK PİSSU YAĞMURSUYU  HATTI  VEYA IZGARA VEYA PARSEL HATTI YENİLEME VEYA YENİ İMALAT

%1 - % 3

0,68

10

ÖT.21

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 500 mm'LİK BETON BORU KULLANILARAK PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATTI YENİLEME VEYA YENİ İMALAT

%0.5 - % 1.5

0,35

11

ÖT.22

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 600 mm'LİK BETON BORU KULLANILARAK PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATTI YENİLEME VEYA YENİ İMALAT

%0.5 - % 2

0,42

12

ÖT.23

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 800 mm'LİK BETONARME BORU KULLANILARAK PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATTI YENİLEME VEYA YENİ İMALAT

%0.5 - % 2

0,43

13

ÖT.24

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Ø 1000 mm'LİK BETONARME BORU KULLANILARAK PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATTI YENİLEME VEYA YENİ İMALAT

%0.5 - % 3

0,68

14

ÖT.25

MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇERÇEVELİ KANALİZASYON BACA KAPAĞI TEMİN EDİLMESİ

%2 - % 4

0,95

15

ÖT.26

MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇERÇEVELİ YAĞMURSUYU IZGARA TEMİN EDİLMESİ

%0.8 - % 2.5

0,55

16

ÖT.28

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME İLE YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMASI

%0.8 - % 2

0,42

17

ÖT.31

MÜTEAHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFABRİK YÜKSELTME ELEMANLARI İLE PİSSU YAĞMURSUYU BACALARININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ

%1 - % 3

0,64

18

ÖT.33

TAZYİKLİ SU ARAÇLARI KULLANILARAK TIKALI KANAL VE RABIT ARIZALARININ GİDERİLMESİ

%6 - % 9

2,61

19

ÖT.34

VİDANJÖR ARACI KULLANILARAK SEFERLİK KANAL VEYA FOSEPTİK ÇEKİMİ

%1 - % 3

0,65

20

ÖT.35

KAMERA ROBOTU İLE PİSSU VE YAĞMURSUYU HATLARININ GÖRÜNTÜSÜ ALINMASI

%1 - % 3

0,67

21

ÖT.36

Ø200 mm ÇAPINDAKİ PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATLARININ TEMİZLENMESİ

%0.4 - % 1.2

0,3

22

ÖT.37

Ø300 mm ÇAPINDAKİ PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATLARININ TEMİZLENMESİ

%4 - % 7

1,98

23

ÖT.38

Ø400 - Ø600 MM ÇAPLARINDAKİ PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATLARININ TEMİZLENMESİ

%1 - % 3

0,75

24

ÖT.39

Ø700 - Ø1200 MM ÇAPLARINDAKİ PİSSU VEYA YAĞMURSUYU HATLARININ TEMİZLENMESİ

%3.5 - % 6

1,75

25

ÖT.41

MUHTELİF EBATLARDA HER TÜRLÜ YAĞMURSUYU IZGARA HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

%0.5 - % 2

0,32

26

ÖT.47

İDARE MALI HER ÇAPTA DUCTİL BORU İLE DÖŞEME YAPILMASI

%1 - % 2.5

0,6

27

ÖT.55

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME İLE Ø32-Ø90 mm PE 32 BORU KULLANILARAK (10 ATÜ) ABONE ŞUBE HATTI DÖŞENMESİ

%1.5 - % 3.5

0,83

28

ÖT.56

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME İLE Ø32- Ø90 mm ÇAPTA VE HER CİNSTEKİ ABONE ŞUBE HATTI ONARIMI

%1.5 - % 3.5

0,79

29

ÖT.60

HER ÇAPTA KOLLEKTÖR ONARIMI (MÜTEAHHİT MALI)

%0.5 - % 1.5

0,37

30

ÖT.70

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME İLE NOKTASAL KAZI YAPILARAK Ø63 - Ø200 mm ÇAPTA VE HER CİNSTEKİ ŞEBEKE HATTI ONARIMI

%1 - % 2

0,53

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı(MP),her iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3 Değerlendirme puanlaması

Değerlendirme puanı(DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının (DP=TP+MP) toplamıdır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
YAPIM İŞİ

Formun Üstü