Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayı
2 (İKİ) GRUP 43 (KIRKÜÇ) KALEM POMPA İSTASYONLARI SCADA PANOSU REVİZYONU VE MALZEME ALIMI(MONTAJ DAHİL ÇALIŞIR VAZİYETTE)

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 (İki) Grup 43 (KırkÜç) Kalem Pompa İstasyonları Scada Panosu Revizyonu ve Malzeme Alımı(Montaj Dahil Çalışır Vaziyette) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/17814


1-İdarenin

a) Adresi

:

Anafartalar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06050 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3126161232 - 3123116295

c) Elektronik Posta Adresi

:

ehsan.ayten@aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 (İki) Grup 43 (KırkÜç) Kalem Pompa İstasyonları Scada Panosu Revizyonu Ve Malzeme Alımı (Montaj Dahil Çalışır Vaziyette)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aski Genel Müdürlüğü, Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İvedik Ambarı İvedik Pompa istasyonu, T-C2 Pompa istasyonu, P4 Pompa istasyonu

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 1. ve 2. grup için 90 (Doksan) takvim günü içerisinde tüm malzemelerin teslimat, kurulum, montaj ve eğitimini tamamlayarak sistemi çalışır durumda İdareye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma ve Şartname Şefliği Giriş Kat 6 No'lu Oda Kazım Karabekir Caddesi Anafartalar Mahallesi No: 70 Ulus/Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

18.02.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satın alınacak ürünlerin garanti süresinin bitiminden itibaren en az 5 (Beş) yıl boyunca geçerli olacak ücreti karşılığı yedek parça ve servis temini garantisi verilecektir

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif ettikleri malzemeler için katalog, broşür veya açıklayıcı dökümanları, İdarece belirtilen ürünlerin hangi marka ve model olduğunu her kısım için ayrı olmak üzere ” İHALE KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER MARKA-MODEL TABLOSU”nda ilgili yerleri eksiksiz doldurarak ve imzalı olarak teklifi ile birlikte sunacaktır. İhale teklif zarfında teknik özelliklerin karşılandığını gösterir dökümanı sunmayan veya sunduğu dökümanın teknik özellikleri karşılamadığı tespit edilen isteklilerin o kısım için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 1.Grup için Kamuda veya Özel sektörde yapılan Scada Sistemi Kurulumu, Scada malzemesi satışı, Fittings malzemesi satışı veya Hırdavat malzemesi satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.Grup için Kamuda veya Özel sektörde yapılan Scada Yazılımı Yenilenmesi, Scada Sistemi Kurulumu veya Scada malzemesi satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma ve Şartname Şefliği Giriş Kat 6 No'lu Oda, Kazım Karabekir Caddesi Anafartalar Mahallesi No: 70 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma ve Şartname Şefliği Giriş Kat 6 No'lu Oda, Kazım Karabekir Caddesi Anafartalar Mahallesi No: 70 Ulus/Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.