Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayı240KW GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (MONTAJ DAHİL)

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

240kW Güneş Enerjisi Santrali (Montaj Dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/51093

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Doğanbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3126161239 - -

c) Elektronik Posta Adresi

:

ehsan.ayten@aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 (Bir) Kalem 240kW Güneş Enerjisi Santrali (Montaj Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ASKİ Genel Müdürlüğü T31 Su Deposu

c) Teslim tarihi

:

Yer Teslimi yapılmasından itibaren 5 (Beş) gün içinde işe başlanılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

22.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

- Tesisin Mauyene Kabulü yapıldıktan sonra 1 yıl süresince sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda yüklenici en geç 24 saat içinde çözüm için harekete geçmek zorundadır.

- Yüklenici, garanti kapsamında meydana gelecek her türlü arızayı gidermekle yükümlüdür. Cihazların arızaları, arızanın yükleniciye bildirilmesini müteakip mümkün olan en kısa sürede giderecektir. Kısa zaman içerisinde tamiri mümkün olmayan arızalar için yüklenici, cihazın yerine aynı işlev ve fonksiyonlara sahip, yedekte bekleyen cihazı, arızalı cihazın yerine koyup faal hale getirecektir. Arızalı teçhizat en geç idarenin bildirimine müteakip 15 iş günü içerisinde tamir edilip yerine monte edilecektir. Arızalı cihazın 15 gün içerisinde arızası düzeltilmediği veya yerine yeni bir cihaz verilmediği takdirde; bu cihaz yerine yedek bir cihaz kullanılarak elektrik üretimine devam edilse dahi, 15 gün sonrasındaki her takvim günü için ilgili bölümün kayıpları/üretim değerleri yüklenici tarafından karşılanacaktır/ödenecektir. İdare enerji kaybını bir önceki ayın ortalama üretim miktarına ve arızalı olan bölümün toplam sisteme oranına göre hesaplayarak belirleyecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

-Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, IEC standartlarınaveISO9000serisine uygunlukveCEbelgesiaranacaktır.TSEstandardı olmayan malzemelerde TSEK belgesi aranacaktır. Şartnamede belirtilmemiş hususlar için sertifikaların öncelik sıralaması TSE, IEC, ISO şeklinde olacaktır.

- FV Modüllerin bağlantı soket fişleri ve kablosu IP67, panel bağlantı kutusu IP65 koruma sınıfına dahil ve Protection Class II sertifikasına sahip olmalıdır.

- FV Modüller CE Belgesi'ne sahip olacaktır.

- FV Modüller IEC 61215 ve IEC 61730-1, IEC 61730-2 standartlarını sağlayacaktır.

- FV modül üreticisi firma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 belgelerine sahip olacaktır.

- İnvertörler IEC 62109-1 ve IEC 62109-2 standartlarına sahip olmalıdır.

- İnvertörler CE Belgesi'ne sahip olacaktır.

- İnvertörler; EN 61000, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN62109-1, EN62233, EN50178, VDE AR-N 4105, standartlarından en az 2(iki) standarda uygun olacaktır.

- Taşıyıcı yapıda kullanılacak alüminyum ürünler EN AW 6063 T5 ve TS EN 12010 (2010) standardında, çelik ürünler ise ST37 kalitesinde ve galvaniz kaplı olmalıdır. Galvaniz kaplama TS 914 ENs ISO 1461 normuna uygun olacaktır.

- FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV(Ultraviyole) ve ozona karşı dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz, nominal kablo kesiti TUV tarafından onaylanmış, IEC 60228, IEC 60287, IEC 60332-1-2 standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır. Aynı şekilde kabloların IEC 60811-505 ve IEC 60811-507 uygunluk kriterini sağlıyor olması gerekmektedir.

- AC kablolar TSE belgesine sahip ve IEC 60287, IEC 60364 ve VDE 0276-603 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

- AC kablolar halojensiz, alev iletmeyen, XLPE izoleli, bakır iletkenli, IEC 60502 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

- Sistemde kullanılacak fiber optik kablolar TS EN 60794-3-12'ye uygun olacaktır. Bu husus Yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

- Sistemde kullanılacak CAT-6 kablolar TSE K 116'ya uygun olacaktır.

- Sistemde kullanılacak NYY kablolar TS IEC 60502-1'e uygun olacaktır.

- Sistemde NYM kablo kullanılırsa TS 9759 HD 21.4 S2'ye uygun olacaktır.

- Trafo IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60076-6, IEC 60076-7, IEC 60076-8, IEC 60076-10, IEC 60137 ve IEC 60296 standartlarını sağlamalıdır.

- Tasarlanacak uygulama projesinde OG hücreleri kullanılması durumunda bu hücreler aşağıdaki tip ve özelliklere uygun olarak seçilecektir. IEC 62271-200 standardına uygun, hava izoleli, tip testli, fabrika imalatlı, SF6 kesicili ve modüler olacaktır. Hücreler IEC 60298 standardını sağlamalıdır.

- Ölçüm akışı koruma akışından bağımsız olmalıdır. Şalter halogen-free malzemelerden imal edilmiş olmalı, ISO 14062'ye göre dizayn edilmiş olmalıdır.

-

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan en az 5MW kurulu güce sahip (projesi TEDAŞ onaylı) ges sistemi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler ve İkmal Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.