Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıİÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çamlıdere Kızılcahamam ve Kahramankazan İlçe Merkezleri ve Mahalleri İçmesuyu, Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası:2019/250309
1-İdarenin
a) Adresi:KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3126161551 - 3123243599
c) Elektronik Posta Adresi:suihale@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
276.164 metre Muhtelif Çaplarda İçme suyu İsale ve Şebeke Hattı ve Diğer İmalatlar Yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ANKARA
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Ulus/ANKARA
b) Tarihi ve saati:26.06.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A III – A IV –  A IX 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Dengeli Teklif ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (Tmin / Tis) x 70
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: İsteklinin Teklif Puanı,
Tmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
Tis: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder

Hesap sonucu bulunan TP (Teklif Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

A.2. DTP “Dengeli Teklif Puanı” 30 puan üzerinden yapılacaktır.

Dengeli Teklif puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere Dengeli Teklif puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Örnek olarak isteklinin TBF.01  pozuna verdiği teklifin toplam teklifine oranı % 0,13 ile % 0,27 arasında ise istekli bu poza verdiği tekliften 0,1 puan alacaktır. 0,13  den küçük ve 0,27 den büyük değerlerde ise puan alamayacaktır.

                          Puan Alabilmek İçin İstenen

Sıra No 

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıPUANLAMA İÇİN ESAS ALT SINIR
(İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / TOPLAM TEKLİF)
%
PUANLAMA İÇİN ESAS ÜST SINIR (İSTEKLİNİN BU İMALATA VERDİĞİ TEKLİF / TOPLAM TEKLİF)
%

PUAN

TBF.01 ASFALT KESİLMESİ0,130,270,10

TBF.02 HER DERİNLİKTE VE HER GENİŞLİKTE MAKİNELİ HENDEK KAZISI YAPILMASI 5,45 7,83 2,05

TBF.03 KAZI MALZEMESİ NAKLİ 3,38 4,86 1,25

TBF.04 KIRMATAŞ TOZU (0-7 MM) MALZEME İLE BORU ALTI YATAKLAMA VE BORU GÖMLEKLEME YAPILMASI. 7,14 8,92 2,70

TBF.05  KIRMATAŞ (0-63 MM) MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI.2,75 3,44 1,00

TBF.06 KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI 1,10 2,42 0,65

TBF.07 Ø63 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 0,04 0,07 0,05

TBF.08 Ø75 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 1,27 2,08 0,55

9  

TBF.09Ø90 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ)  1,25 2,060,55

10 

TBF.10 Ø110 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 5,42 8,90 2,20

11 

TBF.11 Ø140 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 0,64 1,06 0,25

12 

TBF.12 Ø160 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 5,26 8,64 2,25

13 

TBF.13 Ø225 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 8,05 13,23 3,45

14 

TBF.14 Ø355 MM ÇAPINDA HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ.(PE100-10 ATÜ) 13,88 22,80 5,95

15 

TBF.15 HER ÇAPTA PE100 BORU ÖZEL PARÇASININ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1,29 2,21 0,55

16 

TBF.16 İDARE MALI  Ø100 MM DUKTİL BORU DÖŞENMESİ 0,03 0,05 0,02

17 

TBF.17 İDARE MALI  Ø200 MM DUKTİL BORU DÖŞENMESİ 0,31 0,53 0,15

18 

TBF.18 HER ÇAPTA VE HER ÇEŞİT İDARE MALI DUKTİL BORU ÖZEL PARÇA DÖŞENMESİ 0,01 0,02 0,02

19 

TBF.19 Ø 50 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,01 0,02 0,02

20 

TBF.20 Ø 65 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,31 0,49 0,20

21 

TBF.21 Ø 80 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 1,73 2,77 0,70

22 

TBF.22 Ø 100 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 1,20 1,92 0,45

23 

TBF.23 

 

Ø 125 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,05 0,08 0,02

24 

TBF.24  Ø 150 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,48 0,77 0,15

25 

TBF.25  Ø 200 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 0,69 1,10 0,30

26 

TBF.26  Ø 350 MM (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 1,08 1,73 0,40

27 

TBF.27 YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞUNUN TEMİNİ VE MONTAJI (DN80 MM PN16 - 2150 mm UZUNLUKTA) 2,66 4,25 1,06

28 

TBF.28 YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞUNUN TEMİNİ VE MONTAJI (DN100 MM PN16 - 2150 mm UZUNLUKTA) 0,92 1,48 0,40

29 

TBF.29 VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN50-PN16) 0,11 0,17 0,05

30 

TBF.30 VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN80-PN16) 0,13 0,20 0,05

31 

TBF.31 VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN100-PN16) 0,15 0,24 0,05

32 

TBF.32 TAHLİYE ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN80-PN16) 0,09 0,14 0,04

33 

TBF.33 TAHLİYE ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN100-PN16) 0,10 0,16 0,04

34 

TBF.34 TAHLİYE ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN150-PN16) 0,10 0,16 0,04

35 

TBF.35 TAHLİYE ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN200-PN16) 0,15 0,24 0,06

36 

TBF.36 BASINÇ KIRICI VANA ODASI, MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN65-PN16) 0,18 0,29 0,05

37 

TBF.37 BASINÇ KIRICI VANA ODASI, MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN80-PN16) 0,200,32 0,10

38 

TBF.38 BASINÇ KIRICI VANA ODASI, MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN100-PN16) 0,23 0,36 0,10

39 

TBF.39 BASINÇ KIRICI VANA ODASI, MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN200-PN16) 0,36 0,58 0,15

40 

TBF.40 Ø 32 MM LİK ŞUBE YOLU TESİS EDİLMESİ (HDPE BORU ÜSTÜ). 0,34 0,54 0,15

41 

TBF.41 Ø 40 MM LİK ŞUBE YOLU TESİS EDİLMESİ (HDPE BORU ÜSTÜ). 0,16 0,25 0,05

42 

TBF.42 Ø 32 MM LİK ŞUBE YOLU TESİS EDİLMESİ (Duktil BORU ÜSTÜ). 0,07 0,11 0,05

43 

TBF.43 Ø 40 MM LİK ŞUBE YOLU TESİS EDİLMESİ (Duktil BORU ÜSTÜ). 0,07 0,11 0,03

44 

TBF.44 STABİLİZE - TOPRAK YOLLARDA ŞUBE YOLU YAPILMASI (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE) 2,94 4,70 1,20

45 

TBF.45 ASFALT, BETON, PARKE YOLLARDA ŞUBE YOLU YAPILMASI(HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMATAŞ MALZEME İLE) 0,99 1,58 0,35

 

 

DTP Puanları Toplamı:      30

Dengeli Teklif puanlaması (DTP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)

Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile Dengeli Teklif puanının

(DP=TP+ DTP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Doğanbey Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Kat:7 Oda No:716 Ulus/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Kat:7 Oda No: 716 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


N katsayısının -1- alınması hususu 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.