Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE MERKEZİ İLE MAHALLELERİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şereflikoçhisar İlçe Merkezi İle Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/67519

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161551 - 3123243599

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Şereflikoçhisar İlçe Merkezi İle Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

102.686 m İçmesuyu Şebeke İletim Hatları,1 adet 25 m3 lük prefabrik, 3 adet 100 m3 lük prefabrik İçmesuyu deposu yapımı, 3 adet 100 m3 lük, 1 adet 200 m3 lük, 2 adet 300 m3 lük İçmesuyu deposu inşaat, mekanik işleri ve diğer imalatların yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ankara

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.04.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15

inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 

% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AIII grup veya AIV grup işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 70

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø63mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

0,34%

0,54%

0,15

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø63mm PE 100 PN 16 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

0,2%

0,28%

0,1

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø75mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMA TAŞ MALZEME İLE )

3,82%

6,01%

1,65

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø75mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

3,23%

5,07%

1,4

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø90mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMA TAŞ MALZEME İLE )

1,02%

1,6%

0,4

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø90mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

1,5%

2,35%

0,65

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø110mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMA TAŞ MALZEME İLE )

1,58%

2,49%

0,8

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE DIŞ ÇAPI Ø110mm PE 100 PN 10 BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ(BORU BAŞ BAĞLAMA ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE) (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

4,66%

7,32%

2

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE İDARE MALI Ø100mm DUKTİL BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ (HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMA TAŞ MALZEME İLE )

12,46%

19,58%

4

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE İDARE MALI Ø100mm DUKTİL BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

5,35%

8,4%

2,3

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE İDARE MALI Ø150mm DUKTİL BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ (HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMA TAŞ MALZEME İLE )

3,28%

5,15%

1,4

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE İDARE MALI Ø150mm DUKTİL BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

0,59%

0,92%

0,5

HER DERİNLİK VE ZEMİNDE İDARE MALI Ø400 mm DUKTİL BORU İLE ŞEBEKE-İLETİM HATTI DÖŞENMESİ (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE )

0,29%

0,45%

0,1

Ø 50mm (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,06%

0,09%

0,3

Ø 65mm (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,07%

0,1%

0,3

Ø 80mm(PN10/16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,32%

0,51%

0,4

Ø 80mm (PN25 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,32%

0,5%

0,4

Ø 80mm (PN40 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,25%

0,4%

0,4

Ø 100mm (PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,35%

0,55%

0,4

Ø 100mm (PN25 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,27%

0,42%

0,4

Ø 100mm (PN40 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,3%

0,47%

0,4

Ø 150mm(PN16 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,34%

0,54%

0,4

Ø 150mm (PN25 ATÜ) EL KUMANDALI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,69%

1,08%

0,5

YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞUNUN TEMİNİ VE MONTAJI (DN80mm PN16)

0,43%

0,67%

0,2

VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN50-PN10/16)

0,08%

0,12%

0,1

VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN80-PN10/16)

0,2%

0,32%

0,1

VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN80-PN25)

0,99%

1,56%

0,4

VANTUZ ODASI,MEKANİK DONANIMININ TEMİNİ VE MONTAJI (DN80-PN40)

1,11%

1,74%

0,4

Ø 32mm LİK ŞUBE YOLU TESİS EDİLMESİ (HDPE VE DÜKTİL BORU ÜSTÜ).

0,18%

0,29%

0,1

STABİLİZE - TOPRAK YOLLARDA ŞUBE YOLU YAPILMASI (HENDEK GERİ DOLGUSU KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE)

0,05%

0,07%

0,1

ASFALT, BETON, PARKE YOLLARDA ŞUBE YOLU YAPILMASI(HENDEK GERİ DOLGUSU KIRMATAŞ MALZEME İLE)

0,33%

0,52%

0,1

DEMİRLİ- DEMİRSİZ BETON YAPILMASI (YATAY VE DÜŞEY DÖNÜŞLER, DERE GEÇİŞLERİ vb. İÇİN) (BETON NAKLİ DAHİL)

0,03%

0,04%

0,1

DELİLER MAHALLESİ TERFİ MERKEZİ MEKANİK İMALATLARININ YAPILMASI

0,41%

0,65%

0,1

50m³ HACİMLİ PRİZMATİK SU DEPOSU MANEVRA ODASI OTOMATİK KONTROL TESİSATI TİP-1

0,42%

0,66%

0,1

50m³ HACİMLİ PRİZMATİK SU DEPOSU MANEVRA ODASI OTOMATİK KONTROL TESİSATI TİP-2

2,81%

4,42%

1

50m³ HACİMLİ PRİZMATİK SU DEPOSU MANEVRA ODASI OTOMATİK KONTROL TESİSATI TİP-3

0,25%

0,35%

0,1

100m³ HACİMLİ PRİZMATİK SU DEPOSU MANEVRA ODASI OTOMATİK KONTROL TESİSATI TİP-1

1,72%

2,7%

0,5

100m³ HACİMLİ PRİZMATİK SU DEPOSU MANEVRA ODASI OTOMATİK KONTROL TESİSATI TİP-2

1,67%

2,63%

0,5

100m³ HACİMLİ PRİZMATİK SU DEPOSU MANEVRA ODASI OTOMATİK KONTROL TESİSATI TİP-3

0,71%

1,11%

0,3

EVREN MERKEZ 1000 M3 DEPO MANEVRA ODASI BORU DONANIM İMALATLARI

0,56%

0,88%

0,1

25 M3 PREFABRİK İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ

0,56%

0,88%

0,5

100 M3 PREFABRİK İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ

4,04%

6,35%

1,6

100 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT VE MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI

4,03%

6,34%

1,5

200 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT VE MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI

1,77%

2,78%

0,5

300 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT VE MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI

5,84%

9,17%

2

1200 MM. İÇ ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACA HALKASI İLE BACA TEŞKİL EDİLMESİ

0,43%

0,67%

0,15

800mm'e KADAR OLAN BORULAR İÇİN 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTA BAĞLANTILI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (Ø 1200)

0,06%

0,1%

0,05

SFERO DÖKÜM ÇERÇEVELİ BACA KAPAĞI (88kg, ID400, GGG50 SFERO DÖKÜM, KİLİTLİ, EPDM CONTALI, İLLER BANKASI KNL-TP-23/C TİP PROJESİNE UYGUN BOYUT VE ÖZELLİKLERE SAHİP)

0,06%

0,1%

0,05

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

48.4.N katsayısının -1- alınması hususu 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.