Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

HAVA POMPASI İLE YEDEK VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Blower Temin (Montaj Dahil Çalışır Vaziyette) İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/8039

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Kazım Karabekir Cad. No:70 06050 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161667 - 3123126929

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Blower Temin (Montaj Dahil Çalışır Vaziyette) İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif Güçlerde toplamda 24 adet blower + 22 kalem montajda kullanılacak muhtelif ekipmanlar (Montaj Dahil Çalışır Vaziyette)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1) Beypazarı 2) Ayaş 3) Nallıhan 4) Karaköy 5) Elmadağ 6) Çubuk 7) Polatlı 8) Haymana 9) Kahramankazan 10) Hasanoğlan 11) Kalecik 12) Lalahan 13) Kızılcahamam Atıksu Arıtma Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günü olup, bu sürenin 210 takvim günü blowerlerin montajı ve çalışır vaziyete getirilmesi, 30 takvim günü yüklenici firma tarafından blowerlerin işletme süresidir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip yer teslimi ile işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.02.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Giriş Kat İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi,

ç) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi bir tanesini sunmak yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1) İstekliler, blower ve ekipmanların ayrıntılı katalog ve teknik bilgilerini (marka-model, seçilen blowere ait performans bilgileri, performans grafikleri vb. dahil), ihalede sunulacaktır.

2) İstekliler teklif edecekleri blowerlere ait üretimin yapıldığı fabrika bilgileri ile blowere ait elektrik motoru, blower çarkı, frekans konvertörü vb. bloweri oluşturan ekipmanların üretiminin yapıldığı fabrika meşei ülke hakkında bilgileri İdareye sunacaktır.

3) İstekliler teklif edecekleri blower markasına ait Türkiyede satış ve montajını tamamlayıp şuanda faal olarak çalışan blowerlere ait referans listesini İdareye sunacaktır. Referans listesinde; blower markası, modeli, debisi, montaj yapılan kurum/şirket bilgileri, montaj yılı, iletişim kurulacak kişi bilgi ve telefonları verilecektir. İdare referans listesinde verilen bilgileri gerek görmesi durumunda ilgili kurum/şirketten teyit edebilecektir.

 

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

İstekliler iş kapsamında önereceği blowerlere ait (marka modelin) üreticisinden blower performans verilerini içeren belgeyi (imzalı kaşeli olarak) İdareye sunacaktır.

İstekliler iş kapsamında önereceği blowerlere ait (marka modelin) üreticisinden blower performans verilerini içeren belgeyi (imzalı kaşeli olarak) İdareye sunacaktır. Bu belgede,İdarenin istemiş olduğu sıcaklık (-5Cº ve +40Cº deki sıcaklıklarda ayrı ayrı) paket güç tüketimleri (şaft veya kaplin gücü kabul edilmeyecektir.), nem, basınç farkı, rakım bilgilerine karşılık gelecek işletme şartlarındaki İdarenin istemiş olduğu basma debisi ve o debideki paket güç miktarı açık belirtilecektir.

Üretici firmanın veya yetkili satıcısı veya distribütörünün Türkiyede yerleşik bir ofisi ve yerleşik bir yetkili servisi bulunduğunu gösterir belge

İstekliler teklif edeceği blower için; üretici firmanın veya yetkili satıcısı veya distribütörünün Türkiyede yerleşik bir ofisi ve yerleşik bir yetkili servisi bulunduğunu gösterir belge


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Tanımlar: MP : Mali Puan TP : Teknik Puan EET : Ekonomik Olarak En Avantajlı Teklif EFT : En Düşük Fiyat Teklifi (TL) VFT : Verilen Fiyat Teklifi (TL) EETT : 5 Yıllık En Düşük Enerji Tüketim Tutarı (TL) VETT: 5 Yıllık Verilen Enerji Tüketim Tutarı (TL) Hesaplamalar: EET= MP+TP MP= (EFT/VFT)X35 EETT= İstekliler Arasında En Düşük Blower Paket Güç Tüketimi (kWh)X 8000 (Saat/Yıl) X 5 (yıl) X Birim Enerji Maliyeti (TL/kWh) VETT=İstekliler Arasında Verilen Blower Paket Güç Tüketimi (kWh)X 8000 (Saat/Yıl) X 5 (yıl) X Birim Enerji Maliyeti (TL/kWh) TP= (EETT/VETT)X65 Sonuçların Değerlendirilmesi: Mali puan ve teknik puan toplamı en yüksek olan isteklinin teklifi, ekonomik olarak en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.

 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
80 (Seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.