Ankara Havzası Taşkın Yönetim Planı

Bu planın temel maksadı, taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapının oluşturulması ve taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılmasıdır.

Diğer bir deyişle, bu planın hazırlanmasındaki maksat; havzadaki olası bir taşkın sonucunda insan hayatı, mal-mülk, çevre, doğa, tarihi ve kültürel varlıklar açısından ortaya çıkabilecek maddi ve manevi kayıp ve zararların önlenmesi veya azaltılması için yapılması gerekli olan tüm çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonu düzenlemektir.

Bu plan ile Türkiye’de taşkınların olumsuz sonuçlarının azaltılması için idari ve teknik kapasitenin geliştirilerek daha ileri bir düzeye getirilmesi, yerel makamlar, sanayiciler, çiftçiler, turizm sektörü, vb. gibi farklı grupların daha iyi koordine edilebilmesi ve genel kamuoyu da dahil olmak üzere farkındalığın arttırılması mümkün olacaktır. Böylelikle aynı zamanda, AB Taşkın Direktifinin gereklilikleri de yerine getirilmiş olacaktır.

Ayrıca, havza sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile tarımsal ve kırsal alanlarda;

- Taşkın zararlarının önlenmesi ya da azaltılması,

- Taşkın meydana geldiğinde ise gerekli müdahaleler ile

- Taşkından sonra yapılması gereken iyileştirme faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından zamanında etkin bir şekilde yerine getirilmesi için rol ve sorumluluklar, yöntem, temel prensipler ve kurallar da belirlenmiş olacaktır.

Ayrıca, bu planın maksatları arasında;

1. Taşkınların erken fark edilerek zamanında ve güvenilir uyarıların yapılabilmesi için yöntemlerin belirlenmesi,

2. Taşkın ve taşkına bağlı sebeplerle oluşabilecek yaralanma ve can kayıplarının engellenmesi,

3. Taşkın ve taşkına bağlı sebeplerle oluşabilecek kamu ve özel mülke gelecek zararın azaltılması,

4. Taşkın sonrası eylemlerin başlatılması,

5. Taşkın afeti ile ilgili toplum bilincinin geliştirilmesi de vardır.

 Bütün bunların bir sonucu olarak da havzada;

-     Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi,
-    Taşkın ovalarından elde edilecek faydanın maksimuma çıkarılması,
-     Can ve mal kayıplarının azaltılması,
-     Çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın korunması hedeflenmektedir.

 1.1. YASAL DAYANAK

İşbu plan; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nde yayınlanan “Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıştır.

 1.2. TEMEL İLKELER 

Hazırlanmış olan bu taşkın yönetim planı;

-  Havzada meydana gelebilecek taşkınların zararlarını azaltabilmek için kılavuzluk etmektedir.

- Taşkın riski altında bulunan yerler için hazırlanmış olan taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları esas alınmaktadır.

- Taşkın riskinin azaltılması için gerekli tedbirleri içermektedir.

-  Sorumlu kurumları belirlemektedir.

1.3.SORUMLULUK 

İşbu Taşkın Yönetim Planının;

Hazırlanmasından, takibinden ve gerekli koordinasyonun sağlanmasından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü),

Yürütülmesinden ve raporlamasından Havza Yönetim Heyetleri (Havza Koordinatör Valisi başkanlığında, Havzadaki il valileri ve ilçe kaymakamları),

Uygulanmasından, planda yer alan tedbirleri uygulama yetkisi, görev ve sorumlulukları kanunla kendilerine verilmiş olan ilgili kurum ve kuruluşlar (Bakanlıkların bölge ve il müdürlükleri yerel yönetimler gibi) sorumludur.