Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

BALA, ÇANKAYA, ELMADAĞ, MAMAK, GÖLBAŞI, HAYMANA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, EVREN VE POLATLI İLÇELERİ İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ AMACIYLA SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bala, Çankaya, Elmadağ, Mamak, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren ve Polatlı İlçeleri İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/58377

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161551 - 3123243599

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Bala, Çankaya, Elmadağ, Mamak, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren ve Polatlı İlçeleri İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 adet sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ankara

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.04.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 

% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2012 tarihli Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre AIV veya 2.7. maddesi gereğince Benzer İş olarak kabul edilecek işler;

a)Su Sondajları

b)Temel ve enjeksiyon sondajları

c)Petrol Sondajları

d)Jeotermal sondajları

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDP) ; Teklif Kalite Puanı (TKP) ve Teknik Deneyim Puanından (TDP) oluşacaktır. FDP=TKP+TDP formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 70

Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

 

Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDP) 30 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

30

Teklif Kalite Puanı (TKP) 28 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Teklif kalite puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri, bu iş kalemlerine ait verilecek olan oran aralıkları ve verilecek puanlar aşağıda belirtilmiştir. JF.01 DES Ölçüsü Alınması (250 m <= AB/2 <= 500 m) Min. Oranı (%) 0,60 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,30 JF.02 Sondaj - Profil Ölçüsü Alınması (150 m <=Araştırma Derinliği) Min. Oranı (%) 0,40 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 JF.03 Jeofizik Ölçümlerinin Raporlanması Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 SDJ.2020-01 Alüvyon formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,50 Max. Oranı (%) 0,75 Puan 0,20 SDJ.2020-02 Alüvyon formasyonda 17^1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,95 Max. Oranı (%) 1,40 Puan 0,35 SDJ.2020-04 Bloklu alüvyon formasyonda 17^1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 SDJ.2020-05 Yumuşak formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,70 Max. Oranı (%) 1,00 Puan 0,25 SDJ.2020-06 Yumuşak formasyonda 17^1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,20 Puan 0,30 SDJ.2020-07 Orta sert formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 1,15 Max. Oranı (%) 1,70 Puan 0,45 SDJ.2020-08 Orta sert formasyonda 17^1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 SDJ.2020-09 Sert formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 2,15 Max. Oranı (%) 3,15 Puan 0,80 SDJ.2020-10 Sert formasyonda 17^1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,40 Puan 0,10 SDJ.2020-11 Çok sert formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 1,55 Max. Oranı (%) 2,25 Puan 0,60 SDJ.2020-12 Çok sert formasyonda 17^1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 SDJ.2020-13 Çok sert ve aşındırıcı formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,20 Puan 0,30 SDJ.2020-14 (0-100 metre derinliğe kadar kuyular için) 225 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 SDJ.2020-15 (0-100 metre derinliğe kadar kuyular için) 280 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 SDJ.2020-16 (0-100 metre derinliğe kadar kuyular için) 330 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 SDJ.2020-17 (0-300 metre derinliğe kadar kuyular için) 225 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) Min. Oranı (%) 1,35 Max. Oranı (%) 2,00 Puan 0,50 SDJ.2020-18 (0-300 metre derinliğe kadar kuyular için) 280 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 SDJ.2020-19 (0-300 metre derinliğe kadar kuyular için) 330 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,50 Puan 0,15 SDJ.2020-20 Kuyu inkişafı (kuyu geliştirilmesi) (1 saatlik ücreti) Min. Oranı (%) 0,80 Max. Oranı (%) 1,20 Puan 0,30 SDJ.2020-21 Q=(0-10)Lt/sn için 10 dahil pompa tecrübesi (72 Saatlik Ücreti) Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,25 Puan 0,30 SDJ.2020-22 Q=(10-20)Lt/sn için 20 dahil pompa tecrübesi (72 Saatlik Ücreti) Min. Oranı (%) 0,55 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,20 SDJ.2020-23 Q=(20-30) Lt/sn için 30 dahil pompa tecrübesi (72 Saatlik Ücreti) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 SDJ.2020-25 Q=(40-80)Lt/sn için 80 dahil pompa tecrübesi (72 Saatlik Ücreti) Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,10 Puan 0,05 MBK.01 Monoblok Betonarme Köşk Konulması Min. Oranı (%) 4,70 Max. Oranı (%) 6,90 Puan 1,75 INS.2020-01 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø75mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,20 Max. Oranı (%) 1,60 Puan 0,45 INS.2020-02 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø90mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,60 Max. Oranı (%) 2,10 Puan 0,60 INS.2020-03 Her Derinlik Ve Zemindedış Çapı Ø110mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,85 Max. Oranı (%) 2,50 Puan 0,70 INS.2020-04 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø140mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,25 Max. Oranı (%) 1,70 Puan 0,45 INS.2020-05 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø160mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,90 Max. Oranı (%) 2,55 Puan 0,70 INS.2020-06 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø225mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 2,75 Max. Oranı (%) 3,70 Puan 1,05 INS.2020-07 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø90mm PE 100 PN16 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,10 Max. Oranı (%) 1,50 Puan 0,40 INS.2020-08 Her Derinlik Ve Zemindedış Çapı Ø110mm PE 100 PN 16 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,45 Max. Oranı (%) 1,90 Puan 0,55 INS.2020-09 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø225mm PE 100 PN 16 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kazıdan Çıkan Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 3,40 Max. Oranı (%) 4,55 Puan 1,30 INS.2020-10 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø90mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırma Taş Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,25 Max. Oranı (%) 1,65 Puan 0,45 INS.2020-11 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø110mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırma Taş Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 1,45 Max. Oranı (%) 1,90 Puan 0,55 INS.2020-12 Her Derinlik Ve Zeminde Dış Çapı Ø225mm PE 100 PN 10 Boru İle Şebeke-İletim Hattı Döşenmesi(Boru Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırma Taş Malzeme İle ) Min. Oranı (%) 3,05 Max. Oranı (%) 4,05 Puan 1,15 INS.2020-13 Q50mm Çift Küreli Vantuz Temini Ve Montaj (10 Atü) Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,10 Puan 0,05 DKP-01 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=0-10 Lt/Sn. Hm=0-50Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak.Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi." Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-02 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=0-10 Lt/Sn. Hm=50-100Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak.Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi." Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 DKP-03 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=0-10 Lt/Sn. Hm=100-150Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak.Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,50 Puan 0,15 DKP-04 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=0-10 Lt/Sn. Hm=150-200Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak.Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 DKP-05 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=0-10 Lt/Sn. Hm=200-250Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak.Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 DKP-06 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=0-10 Lt/Sn. Hm=250-300Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak.Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,40 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 DKP-07 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=10-20 Lt/Sn. Hm=0-50Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi." Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-08 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=10-20 Lt/Sn. Hm=50-100Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 DKP-09 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=10-20 Lt/Sn. Hm=100-150Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 DKP-10 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=20-30 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi." Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-11 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=20-30 Lt/Sn. Hm=50-100 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 DKP-12 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=20-30 Lt/Sn. Hm=100-150 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,65 Puan 0,15 DKP-13 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=20-30 Lt/Sn. Hm=150-200 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi. Min. Oranı (%) 0,60 Max. Oranı (%) 0,90 Puan 0,20 DKP-14 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=30-40 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz ?S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi" Min. Oranı (%) 0,10 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 DKP-15 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=30-40 Lt/Sn. Hm=50-100 Mss. Sistem Verimi Enaz ?S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,05 DKP-16 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=40-50 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi" Min. Oranı (%) 0,10 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 DKP-17 Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=40-50 Lt/Sn. Hm=50-100 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 DKP-18 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=50-60 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi" Min. Oranı (%) 0,10 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 DKP-19 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=60-70 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi" Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-20 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=70-80 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi" Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 DKP-21 "Dalgıç Tip Derinkuyu Pompası Q=40-80 Lt/Sn. Hm=0-50 Mss. Sistem Verimi Enaz S=0,50, N=2900D/Dak. Temini, Yerine Montajı Ve Çalışır Halde Teslimi" Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,05 ÇKB-01 Kolon Borusu, Etli Çelik Borudan, Manşonlu Ø88,9 E=5,6mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,25 Puan 0,30 ÇKB-02 Kolon Borusu, Etli Çelik Borudan Ve Manşonlu Ø114,3 E=6,3mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,60 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,20 ÇKB-03 Kolon Borusu, Etli Çelik Borudan Ve Manşonlu Ø168,3 E=7 mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,40 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 KÇAT-01 Kuyu Çıkış Ağzı Tablası Ve Başlığı Ø80mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 KÇAT-02 Kuyu Çıkış Ağzı Tablası Ve Başlığı Ø100mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 KÇAT-03 Kuyu Çıkış Ağzı Tablası Ve Başlığı Ø125mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 KÇAT-04 Kuyu Çıkış Ağzı Tablası Ve Başlığı Ø150mm.(Temin Ve Montajı) Min. Oranı (%) 0,10 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 SV-01 Ø 50 mm.Oval Sürgülü Vanaların Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı ( PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 SV-02 Ø 80 mm.Oval Sürgülü Vanaların Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı ( PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 SV-03 Ø 100 mm.Oval Sürgülü Vanaların Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı (PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 SV-04 Ø 125 mm.Oval Sürgülü Vanaların Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı (PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 SV-05 Ø 150 mm.Oval Sürgülü Vanaların Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı (PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 DMP-01 Ø 100 mm.Oval Flanşlı Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı (PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 DMP-02 Ø 150 mm.Oval Flanşlı Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Ggg-40 Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı (PN 10-16 Atü) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 ÇV-01 Ø 80 mm. Tevkif Klapelerinin (Çekvalf) Çelik Döküm Veya Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı [DIN 3232'Ye Uygun ISO 9000 Belgeli] Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,10 ÇV-02 Ø 100 mm. Tevkif Klapelerinin (Çekvalf) Çelik Döküm Veya Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı [DIN 3232'Ye Uygun ISO 9000 Belgeli] Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 ÇV-03 Ø 125 mm. Tevkif Klapelerinin (Çekvalf) Çelik Döküm Veya Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı [DIN 3232'Ye Uygun ISO 9000 Belgeli] Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 ÇV-04 Ø 150 mm. Tevkif Klapelerinin (Çekvalf) Çelik Döküm Veya Sfero Döküm Conta Ve Civataları İle Birlikte Temini Ve Montajı [DIN 3232'Ye Uygun ISO 9000 Belgeli] Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 KRP-01 Çapı 80 mm, Krepinlerin Hazırlanması Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 KRP-02 Çapı 100 mm, Krepinlerin Hazırlanması Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 KRP-03 Çapı 125 mm, Krepinlerin Hazırlanması Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 KRP-04 Çapı 150 mm, Krepinlerin Hazırlanması Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 FLNŞ-01 DN80 PN10-16 St.44 Çelik Flanş Temin Ve Montajı (Civata, Somun Conta Ve Tüm Bağlantı Ekipmanları Dahil) Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,40 Puan 0,10 FLNŞ-02 DN100 PN10-16 St.44 Çelik Flanş Temin Ve Montajı (Civata, Somun Conta Ve Tüm Bağlantı Ekipmanları Dahil) Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,40 Puan 0,10 FLNŞ-03 DN125 PN10-16 St.44 Çelik Flanş Temin Ve Montajı (Civata, Somun Conta Ve Tüm Bağlantı Ekipmanları Dahil) Min. Oranı (%) 0,40 Max. Oranı (%) 0,60 Puan 0,15 FLNŞ-04 DN150 PN10-16 St.44 Çelik Flnaş Temin Ve Montajı (Civata, Somun Conta Ve Tüm Bağlantı Ekipmanları Dahil) Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,50 Puan 0,15 ÇOP Her Çapta Çelik Özel Parçaların Döşenmesi (Özel Parça Bedeli Dahil) Min. Oranı (%) 10,25 Max. Oranı (%) 15,00 Puan 3,80 05.5.1.1 Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsol (Şehiriçi) Min. Oranı (%) 3,95 Max. Oranı (%) 5,80 Puan 1,45 09.3-002 SWALLOW St-Alüminyum İletken Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 11.6-001 K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü Min. Oranı (%) 0,50 Max. Oranı (%) 0,70 Puan 0,20 11.8-001 Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 15.2-010 36kV, 10kA ZnO Parafudr Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 17.7-008 36kV, 630A, 12,5kA Harici Tip Sigortalı Ayırıcı Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,40 Puan 0,10 17.8-008 36kV, 630A, 12,5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 24.4.2-001 50kVA 'lık Harici Tip AG Panosu Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,70 Puan 0,15 42855 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,10 31.4.3-003 33/0.4-0.231kV, 50kVA Direğe Güç Trafosu Min. Oranı (%) 1,15 Max. Oranı (%) 1,65 Puan 0,40 31.4.3-006 33/0.4-0.231kV, 100kVA Direğe Güç Trafosu Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,05 32.1-047 1kV, 4x 6 mm2 NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,05 32.1-048 1kV, 4x 10 mm2 NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 32.1-049 1kV, 4x 16 mm2 NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) Min. Oranı (%) 0,30 Max. Oranı (%) 0,40 Puan 0,10 32.1-050 1kV, 4x 25c mm2 NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) Min. Oranı (%) 0,20 Max. Oranı (%) 0,30 Puan 0,10 32.1-052 1kV, 4x 50c mm2 NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,20 Puan 0,05 35/100.6201 Özel sac pano-önden kapaklı Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 011.4 36 KV VHD 35(25 mm/Kv) Min. Oranı (%) 0,10 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 40.2.1.1 YG-AG Şebekesi proje bedeli Min. Oranı (%) 0,40 Max. Oranı (%) 0,60 Puan 0,15 Grup 1 Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,30 Puan 0,30 Grup 1 i oluşturan iş kalemleri aşağıda sıralandığı gibidir. SDJ.2020-03 Bloklu alüvyon formasyonda 12^1/4" çapında su sondaj kuyusu açmak (teçhizsiz) SDJ.2020-24 Q=(30-40)Lt/sn için 40 dahil pompa tecrübesi (72 Saatlik Ücreti) INS.2020-14 Q80mm Çift Küreli Vantuz Temini Ve Montaj (10 Atü) INS.2020-15 Q100mm Çift Küreli Vantuz Temini Ve Montajı (10 Atü) MNM-01 Manometre. 10 Atm. Ø 100 mm. MNM-02 Manometre. 15 Atm. Ø 100 mm. 03.1.2-002 ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) 8.1. Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm) 08.2.1-02 75mm, Kablo Muhafaza Borusu, 250N (Metalik olmayan, yeraltına) 08-002 1" Gaz Borusu (L : 2.15m) 11.7-001 Tek Askı Tertibatı : Swallow-3/0 11.7-004 Çift Askı Tertibatı : Swallow-3/0 11.8-004 Çift Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 17.9-023 36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu 24.4.2-002 100kVA 'lık Harici Tip AG Panosu 25.8.1.3 Kombi (Aktif, Reaktif) Elektronik Sayaç 25.17.1-001 3x80A, Icn=8kA Termik Manyetik Kompakt Şalter 25.17.1-002 3x100A, Icn=8kA Termik Manyetik Kompakt Şalter 25.17.1-003 3x125A, Icn=8kA Termik Manyetik Kompakt Şalter 25.17.1-004 3x160A, Icn=15kA Termik Manyetik Kompakt Şalter 26.2-004 Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun 30.2.2 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi 37011 Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi 37376 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 35/115.1020 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) 35/115.1021 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) 35/115.1022 Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (30 mA) 35/115.1061 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (300 mA) 35/115.1062 Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (300 mA) 35/115.1201 Kaçak akım koruma şalterlerine monte edilen kombinasyon-3x80-3x250 A'e kadar (30-500 mA) 35/130.1101 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar 35/130.1151 İlave kompanzasyon bataryası 400 V'a kadar 35/130.2201 Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (Ölçü: Adet) 35/105.1133 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-63 A'e kadar 35/105.1132 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar 011.5 C 35 İzolatör Demiri

28

Teknik Deneyim Puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu Kurumlarına yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, JF.01 , JF.02 , JF.03 , SDJ.2020-01 , SDJ.2020-02 , SDJ.2020-03 , SDJ.2020-04 , SDJ.2020-05 , SDJ.2020-06 , SDJ.2020-07 , SDJ.2020-08 , SDJ.2020-09 , SDJ.2020-10 , SDJ.2020-11 , SDJ.2020-12 , SDJ.2020-13 , SDJ.2020-14 , SDJ.2020-15 , SDJ.2020-16 , SDJ.2020-17 , SDJ.2020-18 , SDJ.2020-19 , SDJ.2020-20 , SDJ.2020-21 , SDJ.2020-22 , SDJ.2020-23 , SDJ.2020-24 , SDJ.2020-25 iş kalemlerine verilen toplam teklif bedelinin %20’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş a)Su Sondajları b)Temel ve enjeksiyon sondajları c)Petrol Sondajları d)Jeotermal sondajları işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla istekliye Teknik Deneyim Puanı kapsamında 2 tam puan verilecektir.Ortak girişimlerde ise, herhangi bir ortağın yukarıda verilen şartı taşıması yeterlidir.Teknik Deneyim Puanlaması (TDP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Durum Belgesi sunan İsteklilere (TDP) olarak 0(sıfır) puan verilecektir. İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

2

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

48.4.N katsayısının -1- alınması hususu 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.