Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

AKYURT, ALTINDAĞ, ÇUBUK, PURSAKLAR, KAHRAMANKAZAN, KALECİK, KEÇİÖREN, KIZILCAHAMAM VE ÇAMLIDERE İLÇELERİ İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ AMACIYLA SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akyurt, Altındağ, Çubuk, Pursaklar, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçeleri İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/58629

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161551 - 3123243599

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Akyurt, Altındağ, Çubuk, Pursaklar, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçeleri İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 adet sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ankara

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2012 tarihli Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre AIV veya 2.7. maddesi gereğince Benzer İş olarak kabul edilecek işler;

a)Su Sondajları

b)Temel ve enjeksiyon sondajları

c)Petrol Sondajları

d)Jeotermal sondajları

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDP) ; Teklif Kalite Puanı (TKP) ve Teknik Deneyim Puanından (TDP) oluşacaktır. FDP=TKP+TDP formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 70
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

 

Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDP) 30 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

30

JF.01 Min. Oranı (%) 0,65 Max. Oranı (%) 1 Puan 0,25 JF.02 Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,65 Puan 0,15 JF.03 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 SDJ.2020-01 Min. Oranı (%) 0,55 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,2 SDJ.2020-02 Min. Oranı (%) 1,15 Max. Oranı (%) 1,7 Puan 0,45 SDJ.2020-03 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 SDJ.2020-04 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 SDJ.2020-05 Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,25 Puan 0,3 SDJ.2020-06 Min. Oranı (%) 1,05 Max. Oranı (%) 1,55 Puan 0,4 SDJ.2020-07 Min. Oranı (%) 1,3 Max. Oranı (%) 1,9 Puan 0,5 SDJ.2020-08 Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,7 Puan 0,2 SDJ.2020-09 Min. Oranı (%) 2,1 Max. Oranı (%) 3,1 Puan 0,8 SDJ.2020-10 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 SDJ.2020-11 Min. Oranı (%) 1,65 Max. Oranı (%) 2,4 Puan 0,6 SDJ.2020-12 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,1 SDJ.2020-13 Min. Oranı (%) 0,95 Max. Oranı (%) 1,4 Puan 0,35 SDJ.2020-14 Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,5 Puan 0,1 SDJ.2020-15 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 SDJ.2020-16 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 SDJ.2020-17 Min. Oranı (%) 1,25 Max. Oranı (%) 1,85 Puan 0,45 SDJ.2020-18 Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,7 Puan 0,15 SDJ.2020-19 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,1 SDJ.2020-20 Min. Oranı (%) 0,9 Max. Oranı (%) 1,35 Puan 0,35 SDJ.2020-21 Min. Oranı (%) 0,9 Max. Oranı (%) 1,35 Puan 0,35 SDJ.2020-22 Min. Oranı (%) 0,6 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,2 SDJ.2020-23 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 SDJ.2020-24 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 SDJ.2020-25 Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,1 Puan 0,05 MBK.01 Min. Oranı (%) 5,3 Max. Oranı (%) 7,8 Puan 2 INS.2020-01 Min. Oranı (%) 0,8 Max. Oranı (%) 1,05 Puan 0,3 INS.2020-02 Min. Oranı (%) 1,3 Max. Oranı (%) 1,7 Puan 0,5 INS.2020-03 Min. Oranı (%) 1,5 Max. Oranı (%) 2 Puan 0,55 INS.2020-04 Min. Oranı (%) 0,85 Max. Oranı (%) 1,15 Puan 0,3 INS.2020-05 Min. Oranı (%) 1,25 Max. Oranı (%) 1,65 Puan 0,45 INS.2020-06 Min. Oranı (%) 2,5 Max. Oranı (%) 3,35 Puan 0,95 INS.2020-07 Min. Oranı (%) 0,8 Max. Oranı (%) 1,1 Puan 0,3 INS.2020-08 Min. Oranı (%) 1 Max. Oranı (%) 1,3 Puan 0,35 INS.2020-09 Min. Oranı (%) 2,45 Max. Oranı (%) 3,3 Puan 0,9 INS.2020-10 Min. Oranı (%) 0,75 Max. Oranı (%) 1 Puan 0,3 INS.2020-11 Min. Oranı (%) 0,9 Max. Oranı (%) 1,2 Puan 0,35 INS.2020-12 Min. Oranı (%) 1,85 Max. Oranı (%) 2,45 Puan 0,7 INS.2020-13 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 DKP-01 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 DKP-02 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,1 DKP-03 Min. Oranı (%) 0,4 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 DKP-04 Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,65 Puan 0,15 DKP-05 Min. Oranı (%) 0,55 Max. Oranı (%) 0,8 Puan 0,2 DKP-06 Min. Oranı (%) 0,7 Max. Oranı (%) 1,05 Puan 0,25 DKP-07 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 DKP-08 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-09 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 DKP-10 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-11 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 DKP-12 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 DKP-13 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 DKP-14 Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,1 Puan 0,05 DKP-15 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-16 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 DKP-17 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,05 DKP-18 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 DKP-19 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-20 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 DKP-21 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 ÇKB-01 Min. Oranı (%) 0,8 Max. Oranı (%) 1,2 Puan 0,3 ÇKB-02 Min. Oranı (%) 0,6 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,2 ÇKB-03 Min. Oranı (%) 0,4 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 KÇAT-01 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 KÇAT-02 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 KÇAT-03 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 KÇAT-04 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 SV-01 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 SV-02 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 SV-03 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 SV-04 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 SV-05 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,05 DMP-01 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 DMP-02 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 ÇV-01 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 ÇV-02 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 ÇV-03 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 ÇV-04 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 KRP-01 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 KRP-02 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 KRP-03 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 KRP-04 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 FLNŞ-01 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,05 FLNŞ-02 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 FLNŞ-03 Min. Oranı (%) 0,4 Max. Oranı (%) 0,6 Puan 0,15 FLNŞ-04 Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,5 Puan 0,15 ÇOP Min. Oranı (%) 11,6 Max. Oranı (%) 17 Puan 4,3 03.1.2-002 Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,1 Puan 0,05 05.5.1.1 Min. Oranı (%) 4,65 Max. Oranı (%) 6,8 Puan 1,75 09.3-002 Min. Oranı (%) 0,35 Max. Oranı (%) 0,55 Puan 0,15 11.6-001 Min. Oranı (%) 0,5 Max. Oranı (%) 0,75 Puan 0,2 11.8-001 Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,1 Puan 0,05 15.2-010 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 17.7-008 Min. Oranı (%) 0,4 Max. Oranı (%) 0,6 Puan 0,15 17.8-008 Min. Oranı (%) 0,4 Max. Oranı (%) 0,6 Puan 0,15 24.4.2-001 Min. Oranı (%) 0,55 Max. Oranı (%) 0,85 Puan 0,2 42855 Min. Oranı (%) 0,4 Max. Oranı (%) 0,6 Puan 0,15 31.4.3-003 Min. Oranı (%) 1,4 Max. Oranı (%) 2,05 Puan 0,5 31.4.3-006 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 32.1-047 Min. Oranı (%) 0,2 Max. Oranı (%) 0,3 Puan 0,1 32.1-048 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 32.1-049 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,4 Puan 0,1 32.1-050 Min. Oranı (%) 0,3 Max. Oranı (%) 0,45 Puan 0,1 32.1-052 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,25 Puan 0,05 35/100.6201 Min. Oranı (%) 0,25 Max. Oranı (%) 0,35 Puan 0,1 35/115.1201 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,15 Puan 0,05 35/130.1101 Min. Oranı (%) 0,1 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 35/130.2201 Min. Oranı (%) 0,05 Max. Oranı (%) 0,1 Puan 0,05 011.4 Min. Oranı (%) 0,15 Max. Oranı (%) 0,2 Puan 0,05 40.2.1.1 Min. Oranı (%) 0,45 Max. Oranı (%) 0,65 Puan 0,1 Grup 1: Min. Oranı (%) 0,75 Max. Oranı (%) 1,10 Puan 0,30 Grup 1 i oluşturan iş kalemleri idari şartname diğer hususlar maddesinde belirtilmiştir.

28

Teknik Deneyim Puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu Kurumlarına yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, JF.01 , JF.02 , JF.03 , SDJ.2020-01 , SDJ.2020-02 , SDJ.2020-03 , SDJ.2020-04 , SDJ.2020-05 , SDJ.2020-06 , SDJ.2020-07 , SDJ.2020-08 , SDJ.2020-09 , SDJ.2020-10 , SDJ.2020-11 , SDJ.2020-12 , SDJ.2020-13 , SDJ.2020-14 , SDJ.2020-15 , SDJ.2020-16 , SDJ.2020-17 , SDJ.2020-18 , SDJ.2020-19 , SDJ.2020-20 , SDJ.2020-21 , SDJ.2020-22 , SDJ.2020-23 , SDJ.2020-24 , SDJ.2020-25 iş kalemlerine verilen toplam teklif bedelinin %20’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş a)Su Sondajları b)Temel ve enjeksiyon sondajları c)Petrol Sondajları d)Jeotermal sondajları işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla istekliye Teknik Deneyim Puanı kapsamında 2 tam puan verilecektir.Ortak girişimlerde ise, herhangi bir ortağın yukarıda verilen şartı taşıması yeterlidir.Teknik Deneyim Puanlaması (TDP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Durum Belgesi sunan İsteklilere (TDP) olarak 0(sıfır) puan verilecektir. İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

2

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

48.4.N katsayısının -1- alınması hususu 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.