Nihai Kapsam Belirleme Raporu

Ankara İli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı Hizmet Alımı İşi kapsamında çalışmalar
devam etmektedir. Master Plan çalışmaları kapsamında 08.04.2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Madde 10’da belirtildiği şekliyle bir
Nihai Kapsam Belirleme Raporu hazırlanmıştır.