Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

İVEDİK SU ARITMA TESİSİ 1 VE 2 ÜNİTELERİN KARIŞTIRICILARININ YENİLENMESİ İŞİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İvedik Su Arıtma Tesisi 1 ve 2 Ünitelerin Karıştırıcılarının Yenilenmesi İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/133158

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

İVEDİK MAHALLESİ 1502-1 SOKAK 12 06378 İVEDİK YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161664 - 3123964042

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İvedik Su Arıtma Tesisi 1 ve 2 Ünitelerin Karıştırıcılarının Yenilenmesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 Kalem Hızlı Karıştırıcıların yenilenmesi için gerekli malzeme 1 Kalem Montaj ve Devreye Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İvedik Su Arıtma Tesisi 1. ve 2. Tesis Karıştırıcı Üniteleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Sözleşmenin onaylanmasına müteakip 120 takvim günü içerisinde tüm malzemeler İvedik Su Arıtma Tesisi ambarına teslimi yapılacaktır. 2- Her bir durultucu karıştırıcısı için ayrı ayrı yer teslimi yapılacak olup montaj süresi 7 (yedi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.04.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No:12 Yenimahalle/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Kullanılacak Vana ve Pompa için Sanayi Bakanlığından alınacak satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi teklifle Birlikte verilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Firmalar teklif verdikleri pompa, vana, çekvalf, PE100 Boru ve diğer aktarma malzemelerinin, yetkili ve bağımsız uluslararası bir akredite bir kurumdan alınmış imalatçının iç kaplamalarının sağlığa zararlı olmadığına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.

 

 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- Kullanılacak pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1- İstekliler tekliflerinde kullanacağı bütün malzemelerin teknik özelliklerini, kalite kontrol, garanti, montaj, şartnameye uygunluk belgesi, standartlarla ilgili belgeleri ihale dosyasında sunmak zorundadır. Ayrıca istekliler ek bir listede teklif verdikleri her malzemenin markasını ve modelini belirteceklerdir. Marka model belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 2- Kullanılacak pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve kataloglar teklifle birlikte verilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.