Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

MUHTELİF ÇAPLARDA SOĞUK SU SAYACI MAL ALIMI

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muhtelif Çaplarda Soğuk Su Sayacı Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/556482

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Kazım Karabekir Caddesi 70 06030 Anafartalar Mh. Altındağ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161935 - 3123115435

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Muhtelif Çaplarda Soğuk Su Sayacı Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif tip ve özelliklerde 16 kalem soğuk su sayacı alınacaktır. Her bir kalem 12.500 adet olmak üzere toplamda 200.000 adet sayaç alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç Sökme Takma ve Kontrol Şube Müdürlüğü deposuna teslim edecektir. İdaremizin stok durumuna göre sayaçların bir kısmını veya tamamını İvedik Arıtma Tesisleri Deposuna teslim etmesi talep edilebilir. İdaremizin bu talebine göre her iki depoya da belirtilen miktarda sayaç teslimi yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumaya uyumlu çok hüzmeli kartlı sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 2.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumaya uyumlu çok hüzmeli kartlı sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 3.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumasız çok hüzmeli kartlı sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 4.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumasız çok hüzmeli kartlı sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 5.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumaya uyumlu volümetrik kartlı sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 6.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumaya uyumlu volümetrik kartlı sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 7.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumasız volümetrik kartlı sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 8.Kısım Ön ödemeli uzaktan okumasız volümetrik kartlı sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 30 takvim günü içerisinde 9.Kısım Uzaktan okumaya uyumlu çok hüzmeli mekanik sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 45 takvim günü içerisinde 10.Kısım Uzaktan okumaya uyumlu çok hüzmeli mekanik sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 45 takvim günü içerisinde 11.Kısım Çok hüzmeli uzaktan okumasız mekanik sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 45 takvim günü içerisinde 12.Kısım Çok hüzmeli uzaktan okumasız mekanik sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 45 takvim günü içerisinde 13.Kısım Uzaktan okumaya uyumlu volümetrik mekanik sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 60 takvim günü içerisinde 14.Kısım Uzaktan okumaya uyumlu volümetrik mekanik sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 60 takvim günü içerisinde 15.Kısım Volümetrik uzaktan okumasız mekanik sayaç (gövde boyalı) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 60 takvim günü içerisinde 16.Kısım Volümetrik uzaktan okumasız mekanik sayaç (gövde boyasız) teslimat programı Sözleşme tarihini takip eden 60 takvim günü içerisinde

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.06.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aski Genel Müdürlüğü Giriş Kat İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalat Yeterlilik Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge
Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Türkiye’de (kendilerinin veya bir başka firmanın) tamir ve ayar işlerinin yapıldığı yetkili servisinin olduğunu belgelendireceklerdir.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

AT Tip İnceleme Belgesi
IEC kapsamında TÜRKAK veya uluslararası akredite edilmiş bir kuruluş tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenmiş IP68 Koruma Sınıfı Test Raporu
İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı [B+D]
TS EN ISO 4064 Standarta Uygunluk Belgesi

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her tipte su sayacı (mekanik, ön ödemeli, hacim esaslı, ultrasonik su sayacı) satışı.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.