Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNDEKİ ABONELİKLERE ELEKTRİK ENERJİSİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ASKİ Genel Müdürlüğüne Ait Son Kaynak Tedarik Tarifesindeki Aboneliklere Elektrik Enerjisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/625527

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Hacıbayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06050 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126162473 - 3123116295

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ASKİ Genel Müdürlüğüne Ait Son Kaynak Tedarik Tarifesindeki Aboneliklere Elektrik Enerjisi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem 375.000,00 MWh Elektrik Enerjisi - Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ABONE LİSTESİ No TESİS ADI TESİSAT NO. SAYAÇ NO. 1 ÇUBUK ATIKSU ARITMA TESİSİ 4000194476 67391184 2 KAZAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 4003427723 67496999 3 KARAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ 4001151270 63075616 4 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI 4003347468 60035653 5 KESİKKÖPRÜ P5 POMPA İSTASYONU 4001580626 67488924 6 P1 POMPA İSTASYONU 4001366973 42595544 7 P2 POMPA İSTASYONU 4002763422 1467012 8 P3 POMPA İSTASYONU 4001119901 60021738 9 P4 POMPA İSTASYONU 4003028427 83012398 10 P7 POMPA İSTASYONU 4002373747 83012404 11 P8 POMPA İSTASYONU 4003209934 9029059 12 P9 POMPA İSTASYONU 4002665954 67389020 13 P10 POMPA İSTASYONU 4000399337 1467236 14 P11 POMPA İSTASYONU 4002746246 1467094 15 P18 POMPA İSTASYONU 4003014759 9017824 16 PSW3 POMPA İSTASYONU 4000114435 9017897 17 PSW4 POMPA İSTASYONU 4001572529 9018909 18 İVEDİK POMPA İSTASYONU 4000552039 67390048 19 TATLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 4003174034 50054646 20 İVEDİK ARITMA TESİSİLERİ 4003173944 60037048 21 P12 POMPA İSTASYONU 4000910302 67389564 22 P5 POMPA İSTASYONU 4000634916 1466985 23 PSW6 POMPA İSTASYONU 4002120496 9018808 24 POLATLI ATIKSU ARITMA TESİSİ 4010775376 63075349 25 PSW11 POMPA İSTASYONU 4001938823 4754302 26 BEYPAZARI ATIKSU ARITMA TESİSİ 4011600124 67391020

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından ve portföylerin aktarılmasından sonra yükleniciden enerji temini başladığı ay itibari ile iş, 12 (Oniki) ay süreli olacaktır. İş boyunca toplamda 375.000,00 MWh Elektrik Enerjisi temin edilecek olup, tüketilen enerjinin daha az olması ve işin süresinin dolması halinde iş sonlandırılacak ve Yüklenici idareden herhangi bir kayıp, hak veya bedel talebinde bulunamayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Yükleniciden enerji temini başladığı ay itibari ile


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.06.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA ASKİ Genel Müdürlüğü Giriş Kat Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Lisans Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen elektrik enerjisi satışı benzer iş olarak sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.