Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıKANALİZASYON,İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Gölbaşı, Bala, Haymana Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlükleri Görev Sahası İçerisinde Yapılan İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatlarının Arıza, Yenileme, Yeni imalat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2021/146238

1-İdarenin

a)  Adı                                                                 : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                                            : Fuat Börekçi Cd. No: 70 Ulus 06680 ALTINDAĞ/ANKARA

c)  Telefon ve faks numarası                                 : 3123067570 - 3123115999


ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası


: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 

2-İhale konusu yapım işinin

a)  Adı                                                                 : Gölbaşı, Bala, Haymana Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlükleri Görev Sahası İçerisinde Yapılan İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatlarının Arıza, Yenileme, Yeni imalat Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 70 Kalem Birim Fiyatlı İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Arıza, Yenileme ve Yeni İmalatı Yapım

İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)  Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Gölbaşı, Bala ve Haymana Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlükleri Sorumluluk sahası ç) Süresi/teslim tarihi                                : Yer tesliminden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) takvim günüdür.

d)  İşe başlama tarihi                                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

a)  İhale (son teklif verme) tarih ve saati                : 16.04.2021 - 11:00


b)  İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)


: Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Makamı


 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;


a)   İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)  İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)  Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b)  Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)  Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a)  Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b)  Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

(A) ALT YAPI İŞLERİ

III. GRUP: BORU VE İLETİM HATLARI İŞLERİ

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERi

IX. GRUP: SU YAPILARI

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

İnşaat Mühendisliği

 

 

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Teklif Fiyat Puanı: 70

 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asga ri Or an

Aza mi O ran

Fiyat Dışı Unsur Pua nı

HENDEK KAZISI YAPILMASI

10,2%

15,31%

4

KIRMATAŞ TOZU (0-7 MM) MALZEME İLE BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEME YAPILMA SI

2,12%

3,18%

2

KIRMATAŞ (0-63 MM) MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

7,62%

11,43%

1

Ø 1200 MM. İÇ ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACA HALKASI İLE BA CA TEŞKİL EDİLMESİ

2,08%

3,12%

3

Ø 1200 MM LİK İÇ ÇAPTA BACA İÇİN REDÜKSİYON PLAĞI TEMİN EDİLMESİ VE YERİNE KO NULMASI

0,5%

0,75%

1

Ø 200 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENME Sİ

1,16%

1,73%

1


 

Ø 300 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENME Sİ

2,5%

3,75%

1

Ø 400 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENME Sİ

0,56%

0,84%

1

Ø 500 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENME Sİ

0,55%

0,83%

1

Ø 600 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENME Sİ

0,34%

0,51%

1

Ø 800 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETONARME BORU TEMİNİ VE DÖŞ ENMESİ

0,78%

1,17%

1

Ø 1000 MM. MUFLU ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ, BETONARME BORU TEMİNİ VE DÖ ŞENMESİ

1,26%

1,89%

1

ÇERÇEVELİ KANALİZASYON BACA KAPAĞI TEMİN EDİLMESİ

3,1%

4,65%

1

ÇERÇEVELİ YAĞMURSUYU IZGARASI TEMİN EDİLMESİ

0,61%

0,91%

1

YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMASI

0,35%

0,52%

1

PREFABRİK YÜKSELTME ELEMANLARI İLE ATIKSU VEYA YAĞMURSUYU BACALARININ A SFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ

0,73%

1,1%

1

TIKALI KANAL VEYA RABIT ARIZALARININ GİDERİLMESİ

1,51%

2,27%

1

İDARE MALI HER ÇAPTA DÜKTİL BORU VE EK PARÇALARININ DÖŞENMESİ

0,61%

0,91%

1

HER ÇAPTA PE100 HDPE BORU VE EK PARÇALARI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

7,03%

10,55%

1

HER ÇAPTA PE32 HDPE BORU VE EK PARÇALARI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

2,85%

4,28%

1

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME İLE Ø20- Ø90 mm ÇAPTA VE HER CİN STEKİ ABONE ŞUBE HATTI ONARIMI

3,45%

5,17%

1

MÜTEAHHİT TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME İLE NOKTASAL KAZI YAPILARAK Ø6 3 - Ø200 mm ÇAPTA VE HER CİNSTEKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ONARIMI

5,37%

8,06%

1

NERVÜRLÜ DEMİRİN (Ø8-26 MM) TEMİN EDİLMESİ VE YERİNE KONMASI

0,14%

0,21%

0,5

Ø300 MM ÇAPINDAKİ KANALİZASYON HATLARININ TEMİZLENMESİ

0,79%

1,19%

0,5

Ø800 MM ÇAPINDAKİ KANALİZASYON HATLARININ TEMİZLENMESİ

0,17%

0,26%

1

 

 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 9. İstekliler tekliflerini, her bir kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan N katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede 1,00 olarak belirlenmiştir.