Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıSOĞUK SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Soğuk Su Sayacı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2021/454870
1-İdarenin
a) Adresi:Kazım Karabekir Caddesi 70 06030 Anafartalar Mh. ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3126161935 - 3123115435
c) Elektronik Posta Adresi:murat.dogan@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
DN 20 mm Uzaktan Okumaya Uyumlu Mekanik Su Sayacı 250.000 Adet ve DN 25 mm Uzaktan Okumaya Uyumlu Mekanik Su Sayacı 5.000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç Sökme Takma ve Kontrol Şube Müdürlüğü deposuna teslim edecektir. İdaremizin stok durumuna göre sayaçların bir kısmını veya tamamını İvedik Arıtma Tesisleri Deposuna teslim etmesi talep edilebilir. İdaremizin bu talebine göre her iki depoya da belirtilen miktarda sayaç teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:DN20 mm Sayaç Teslimat Programı : 1 Sözleşme Tarihini Takip Eden 45.Gün 50.000 Adet 2 Sözleşme Tarihini Takip Eden 90.Gün 50.000 Adet 3 Sözleşme Tarihini Takip Eden 135.Gün 50.000 Adet 4 Sözleşme Tarihini Takip Eden 165.Gün 50.000 Adet 5 Sözleşme Tarihini Takip Eden 195.Gün 50.000 Adet DN25 mm Sayaç Teslimat Programı : 1 Sözleşme Tarihini Takip Eden 45.Gün 5.000 Adet

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:05.10.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına diizenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi bir tanesini sunmak yeterlidir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Türkiye’de (kendilerinin veya bir başka firmanın) tamir ve ayar işlerinin yapıldığı yetkili servisinin olduğunu belgelendireceklerdir. Bu durumu ispatlayıcı belgeler teklif dosyası içerisinde istekli tarafından sunulacaktır.  İmalatçıların yerli üretici olduğunu teklifle  birlikte belgelendirmesi ve kendisinin teklif sunması durumunda bu belgenin sunulması şartı aranmayacaktır.

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, ihale teklif dosyası içerisinde aşağıda açıklanan belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

- AT Tip İnceleme Belgesi (CE Sertifikası),

- İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı [B+D],

- TS EN ISO 4064 veya TS EN ISO 14154 Standartlarına Uygunluk Belgesi,

- IEC kapsamında TÜRKAK veya uluslararası akredite edilmiş bir kuruluş tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenmiş IP68 Koruma Sınıfı Test Raporu.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, numune olarak her tip sayaç için ayrı ayrı olmak üzere 3 adet montaj edilmiş çalışır halde, 1 adet ise demontaj edilmiş incelenebilir halde olmak üzere  4 (dört) adet numune su sayacını ihale teklif dosyaları ile birlikte ihale son teklif verme saatine kadar İdareye teslim edeceklerdir. Teklif edilen sayaçların fiziki ve teknik özelliklerini gösterir, açıklayıcı katalog ve eki dökümanlar ihale teklif dosyasına eklenecektir. Numune ürünler, görsel, dökümantasyon, metrolojik özellikler, iç mekanizma ve sayaç bileşenleri, yönünden imalat ve toptan kalite açısından satın alınacak ürünler için referans ve örnek olarak kabul edilecektir.

Yapılacak numune incelemesi sonucunda, teklif edilen ürün ile ürüne ilişkin dökümantasyon/katalog bilgileri arasında uyumsuzluk olduğu yada numune ürünlerin teknik şartnamede ilgili kısımda açıklanan özellikleri karşılamadığı tespit edildiği takdirde istekli tarafından sunulan teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İstekliler ürünlere ilişkin beyan ettiği garanti süresine ilişkin resmi beyanını ihale teklif dosyasında sunacaktır.

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait en az 1’er adet katalog veya tanıtıcı dökümanı teklif dosyası içerisinde sunacaklardır. Kataloglarda ya da tanıtıcı dökümanlarda sayaçlara ait metrolojik değerlerin yanında fiziki ve teknik tüm özellikler açıklanmış, anlaşılır şekilde bulundurulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her tipte su sayacı (mekanik, ön ödemeli, hacim esaslı, ultrasonik su sayacı) satışı.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi (Kazım Karabekir Caddesi 70 06030 Anafartalar Mh. - ALTINDAĞ / ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.