Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıARITMA TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dörtdivan (Bolu) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/543727

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161492-3126164213 - 3123123871

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Dörtdivan (Bolu) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Q2037=1000 m3/gün kapasiteli Arıtma Tesisi ve beton boru olarak 7.500 mt atıksu şebeke hattı, HDPE Boru olarak 357 mt atıksu kolektör hattı, beton boru olarak 1850 mt yağmursuyu hattı kanalizasyon hattı inşaatı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.10.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 6. KAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A- XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 70

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Giriş Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması

1,19%

2,03%

0,51

Biofosfor Havuzu İnşaatı Yapılması

2,11%

3,62%

0,91

Havalandırma Havuzu İnşaatı Yapılması

7,42%

12,72%

3,17

Son Çöktürme Havuzu İnşaatı Yapılması

0,6%

1,02%

0,26

Klor Temas Havuzu İnşaatı Yapılması

0,51%

0,88%

0,22

Mikrodisk Filtre Havuzu İnşaatı Yapılması

0,61%

1,04%

0,26

UV Dezenfeksiyon Ünitesi İnşaatı Yapılması

0,85%

1,45%

0,36

Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması

0,71%

1,22%

0,31

Çamur Susuzlaştırma Binası İnşaatı Yapılması

3,33%

5,71%

1,43

Blower Binası İnşaatı Yapılması

2%

3,43%

0,86

İdare Binası İnşaatı Yapılması

3%

5,14%

1,28

Çamur Depolama

0,15%

0,25%

0,06

Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak,Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Atıksu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

0,09%

0,15%

0,04

Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak, Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Atıksu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

1,95%

3,35%

0,84

Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Muayene Bacası İmalatlarının Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

1,39%

2,38%

0,6

Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Muayene Bacası İmalatlarının Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

0,05%

0,08%

0,02

Ø300 mm HDPE Koruge (SN8) boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak, Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Atıksu veya Yağmursuyu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

0,05%

0,09%

0,02

Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak, Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Yağmursuyu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

0,74%

1,26%

0,32

Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Muayene Bacası İmalatlarının Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak Yapılması ( kendi malzemesi ile dolgu)

0,34%

0,58%

0,14

Sfero Döküm Çiftli Yağmur Suyu Izgarası Yapılması ve Yerine Konulması (Kazı ve Dolgu, Herşey Dahil)

0,24%

0,41%

0,1

ENERJİ NAKİL HATTI

0,28%

0,47%

0,12

MONOBLOK BETON MUHAFAZALI TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI)

1,23%

2,1%

0,53

DİZEL JENERATÖR (ELEKTROJEN) GRUBU

0,96%

1,65%

0,41

GÜÇ KUMANDA VE SİNYAL KABLOLARI

0,69%

1,19%

0,3

TOPRAK KABLO KANALI

0,02%

0,03%

0,01

GALVANİZ SAC KABLO RAFI

0,18%

0,32%

0,08

KABLO MUHAFAZA BORULARI

0,02%

0,04%

0,01

BETON KABLO KANALI

0,39%

0,67%

0,17

TOPRAKLAMA TESİSATI

0,39%

0,67%

0,17

PARATONER TESİSATI

0,03%

0,05%

0,01

ANA PLC SCADA OTOMASYON SİSTEMİ

0,77%

1,32%

0,33

PLC-1 BLOWER PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

PLC-2 BİO FOSFOR HAVUZU PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

PLC-3 HAVALANDIRMA HAVUZU PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

PLC-4 GİRİŞ TERFİ PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

PLC-5 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

PLC-6 GERİ DEVİR FAZLA ÇAMUR PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

PLC-7 UV ULTRA VIOLE PANOSU

0,15%

0,26%

0,06

SAHA AYDINLATMASI

0,31%

0,52%

0,13

BİNA İÇLERİ AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATLARI

0,21%

0,37%

0,09

CCTV KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERA TESİSATI

0,55%

0,94%

0,24

YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATI

0,06%

0,1%

0,02

DATA VE TELEFON SANTRALI VE TESİSATI

0,04%

0,06%

0,02

MCC-1 BLOWER PANOSU

0,26%

0,45%

0,11

MCC-2 BİO FOSFOR PANOSU

0,03%

0,05%

0,01

MCC-3 HAVALANDIRMA HAVUZU PANOSU

0,09%

0,15%

0,04

MCC-4 GİRİŞ TERFİ PANOSU

0,12%

0,21%

0,05

MCC-5 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA PANOSU

0,24%

0,41%

0,1

MCC-6 GERİ DEVİR FAZLA ÇAMUR PANOSU

0,14%

0,24%

0,06

MCC-7 UV ULTRA VIOLE PANOSU

0,21%

0,37%

0,09

SIVA ÜSTÜ SAC PANOLAR

0,11%

0,19%

0,05

OKSİJEN ÖLÇÜM SETİ

0,29%

0,5%

0,13

ULTRASONİK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ

0,33%

0,57%

0,14

ORP REDOKS ÖLÇÜM ANALİZÖR SETİ

0,11%

0,19%

0,05

PH ANALİZÖRÜ ÖLÇÜ SETİ

0,08%

0,14%

0,04

TURB BULANIKLIK ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

0,32%

0,55%

0,14

PI BASINÇ ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

0,03%

0,05%

0,01

NH4 AMONYUM NİTRAT ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

0,03%

0,06%

0,01

NH3 AMONYAK ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

0,03%

0,06%

0,01

OTOMATİK KOMPOZİT NUMUNE ALMA ÇİHAZI

0,04%

0,07%

0,02

ARMUT TİP ŞAMANDRALI ŞALTER

0,01%

0,02%

0,01

GAZ ALGILAMA ÖLÇÜM VE GÜVENLİK SİSTEMİ

0,16%

0,28%

0,07

12 AYLIK İŞLETME ENERJİ TÜKETİM BEDELİ

2,22%

3,81%

0,95

Giriş Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,5%

0,86%

0,22

Kompakt Ön Arıtma Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

3,56%

6,1%

1,52

Biofosfor Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

1,4%

2,2%

0,6

Havalandırma Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

2,16%

3,4%

0,93

Son Çöktürme Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

1,72%

2,71%

0,74

Klor Temas Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,01%

0,02%

0,01

Mikrodisk Filtre Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,65%

1,02%

0,28

UV Dezenfeksiyon Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

1,08%

1,69%

0,46

Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,66%

1,03%

0,28

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

5,97%

9,39%

2,55

Blower Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,89%

1,4%

0,38

Giriş ve Geri Devir Debimetre Odaları Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,14%

0,21%

0,06

Toplama- Dağıtma Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,18%

0,28%

0,08

İdare Binası Tesisat Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,08%

0,13%

0,03

Çamur Susuzlaştırma Binası Tesisat Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,07%

0,11%

0,03

Blower Binası Tesisat Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,02%

0,03%

0,01

Sıhhi Tesisat Genel Yerleşim Planı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

0,01%

0,02%

0,01

Saha İçi Borulama İşleri

0,47%

0,74%

0,2

Peyzaj İşleri

0,02%

0,04%

0,01

Yol İşleri

0,99%

1,55%

0,42

İçme ve Kullanma Suyu İletim ve Dağıtım İşleri

0,02%

0,03%

0,01

Drenaj Hattı İşleri

0,48%

0,75%

0,21

Çevre Duvarı ve Giriş Kapısı İşleri

1,96%

3,09%

0,84

Taşkın Koruma Duvarı İnşaatının Yapılması

3,05%

4,79%

1,31

Işletme personeli eğitiminin yapılması

0,07%

0,12%

0,03

Işletme talimatnamesinin hazırlanması

0,04%

0,06%

0,02

Tesisin 12 aylık işletilmesi ve bakımı

3,7%

5,82%

1,58

Arıtma Tesisi Laboratuvar Ekipmanı ve Sarf Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Yerine Konulması

0,74%

1,16%

0,32

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan "N" katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete?de "1,00" olarak belirlenmiştir.