Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıKANALİZASYON,ARITMA TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Paket Arıtma Tesisi Demontaj,Montaj ve Atıksu Kollektör Hattı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/543434

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161492-3126164213 - 3123123871

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Paket Arıtma Tesisi Demontaj,Montaj ve Atıksu Kollektör Hattı yapım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon hattı inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ANKARA İLİ Beypazarı İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 485 (DörtYüzSeksenBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.10.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 6. KAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A- IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

A-XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDP) ; Teklif Kalite Puanı (TKP) ve Teknik Deneyim Puanından (TDP) oluşacaktır. FDP=TKP+TDP formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 70
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

 

Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDP) 30 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

30

Teklif Kalite Puanı (TKP) 26 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. TBF.1 Her Cins ve Klastaki Zeminde Kazı Yapılması Min. Oranı 0.91% Max. Oranı 1.55% Puan 0.34 TBF.2 Her Cins ve Klastaki Zeminde Geniş Derin Kazı Yapılması Min. Oranı 0.26% Max. Oranı 0.45% Puan 0.10 TBF.3 Kırmataş Malzeme ile Boru Altına Yataklama ve Kundaklama Yapılması Min. Oranı 0.97% Max. Oranı 1.52% Puan 0.36 TBF.4 Kazı Malzemesi ile Hendek Dolgusu Yapılması Min. Oranı 0.52% 0.81% Puan 0.19 TBF.5 Kazı Nakli Min. Oranı 0.49% Max. Oranı 0.77% Puan 0.18 TBF.6 800mm.'e Kadar Olan Borular İçin C30/37 Beton sınıfında, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Prefabrik Muayene Bacası Taban Elemanı ile Baca Teşkili ( İç çapı 1200 mm) Min. Oranı 0.15% Max. Oranı 0.24% Puan 0.06 TBF.7 1200 mm. İç Çapında Entegre Contalı Prefabrik Muayene Baca Halkası ile Baca Teşkil Edilmesi Min. Oranı 0.11% Max. Oranı 0.18% Puan 0.04 TBF.8 1,60 m. Çapında Redüksiyon Plağı Yapılması ve Yerine Konulması Min. Oranı 0.15% Max. Oranı 0.24% Puan 0.06 TBF.9 Kanalizasyon İnşaatlarında Sfero Döküm Baca Kapağı Yapılması ve Yerine Konulması (Küresel Grafitli Dökme Demir) Min. Oranı 0.19% Max. Oranı 0.29% Puan 0.07 TBF.10 Ø 500 mm. Muflu, entegre contalı, buhar kürlü, beton boru temini ve döşenmesi Min. Oranı 2.05% Max. Oranı 3.22% Puan 0.76 TBF.11 Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200?basınç dayanımı<250 KN/m2) Min. Oranı 0.02% Max. Oranı 0.03% Puan 0.01 TBF.12 3 MM VE 4 MM KALINLIKTA ELASTOMER ESASLI (-20 °C SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI Min. Oranı 0.26% Max. Oranı 0.40% Puan 0.10 TBF.13 HİMAYE ÇİTİ YAPIMI Min. Oranı 0.23% Max. Oranı 0.36% Puan 0.08 TBF.14 Robot İle Görüntü Alınması Min. Oranı 0.04% Max. Oranı 0.06% Puan 0.01 TBF.15 BETONARME BETONU (30/37) Min. Oranı 0.81% Max. Oranı 1.27% Puan 0.30 TBF.16 DEMİRSİZ BETON Min. Oranı 0.19% Max. Oranı 0.31% Puan 0.07 TBF.17 Her Çapta Nervürlü Beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine konulması Min. Oranı 2.08% Max. Oranı 3.27% Puan 0.77 TBF.18 Atık su arıtma (paket arıtma ünitesinin ) tesisi (imali, ekipmanların temini, montajı ve nakliye herşey dahil) yapılması Min. Oranı 12.88% Max. Oranı 20.25% Puan 4.79 TBF.19 Atık su arıtma (paket arıtma ünitesinin ) tesisinin Demontaj ve montajı nakliye herşey dahil yapılması Min. Oranı 3.64% Max. Oranı 5.71% Puan 1.35 TBF.20 Koku Giderim Sistemi Yapılması Min. Oranı 31.56% Max. Oranı 53.13% Puan 13.68 TBF.21 Tesisin 12 Aylık İşletilmesi ve Bakımı (İşletme Personeli Eğitimi,İşletme Talimatnamesi Hazırlanması ) Min. Oranı 2.10% Max. Oranı 3.30% Puan 0.78 TBF.22 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI Min. Oranı 1.91% Max. Oranı 3.00% Puan 0.71 TBF.23 DAF ÜNİTESİ 80M3/H TEMİNİ VE MONTAJI Min. Oranı 3.22% Max. Oranı 5.05% Puan 1.19

26

Teknik Deneyim Puanlaması 4 tam puan üzerinden yapılacaktır. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu Kurumlarına yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %40’ından az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş, Atıksu Arıtma Tesisi, İçmesuyu Arıtma Tesisi veya Koku Giderim işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP?a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla istekliye Teknik Deneyim Puanı kapsamında 4 tam puan verilecektir. Ortak girişimlerde ise, herhangi bir ortağın yukarıda verilen şartı taşıması yeterlidir. Teknik Deneyim Puanlaması (TDP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Durum Belgesi sunan İsteklilere (TDP) olarak 0(sıfır) puan verilecektir. İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. şartları taşımayan istekliler 0 puan alacaktır.

4

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan "N" katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete?de "1,00" olarak belirlenmiştir.