Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/576408

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126161492 - 3123123871

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11.604,88 m Atıksu ve Yağmursuyu kolektör hatlarının yatay delgi veya açık kazı metotlarıyla döşenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ANKARA İli Yenimahalle İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.10.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 6. KAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A-III. GRUP  BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ
A- IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
A-VIII. GRUP: BARAJLAR

A-IX. GRUP: SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Her Cins ve Klastaki Zeminde Kazı Yapılması

8,73%

15,58%

5

Asfalt Kesilmesi

0,06%

0,1%

0,03

Kırmataş Malzeme ile Boru Altına Yataklama ve Kundaklama Yapılması

0,53%

0,95%

0,3

Kırmataş Malzeme (0-63mm) ile Hendek Dolgusu Yapılması

8,47%

15,13%

4,84

Kazı Malzemesi ile Hendek Dolgusu Yapılması

0,02%

0,03%

0,01

Kazı Nakli

4,61%

8,24%

2,64

800mm.'e Kadar Olan Borular İçin C30/37 Beton sınıfında, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Prefabrik Muayene Bacası Taban Elemanı ile Baca Teşkili ( İç çapı 1200 mm)

0,04%

0,08%

0,02

800mm.ve daha büyük çaplı borular için C30/37 Beton sınıfında, buhar kürlü, Entegre conta bağlantılı prefabrik muayene bacası taban elemanı ile baca teşkili ( İç çapı 1200 mm)

0,18%

0,32%

0,1

1200 mm. İç Çapında Entegre Contalı Prefabrik Muayene Baca Halkası ile Baca Teşkil Edilmesi

0,32%

0,58%

0,18

1,60 m. Çapında Redüksiyon Plağı Yapılması ve Yerine Konulması

0,18%

0,32%

0,1

Kanalizasyon İnşaatlarında Sfero Döküm Baca Kapağı Yapılması ve Yerine Konulması (Küresel Grafitli Dökme Demir)

0,22%

0,39%

0,13

200 mm İç Çap Borularla Atıksu Abone Ve Yağmursuyu Izgara Bağlantılarının ( Kazı, Dolgu, Nakiller, Boru Herşey Dahil ) Yapılması

0,26%

0,47%

0,15

Ø 1000 mm. iç çapında entegre contalı parsel bacası ( taban elemanı,gövde bileziği,redüksiyon plağı ve beton kapağı her şey dahil ) yapılması

0,02%

0,04%

0,01

Sfero Döküm çiftli Yağmur Suyu Izgarası Yapılması ve Yerine Konulması (Kazı ve Dolgu, Herşey dahil)

0,14%

0,25%

0,08

Ø 300 mm. Muflu, entegre contalı, buhar kürlü, beton boru temini ve döşenmesi

0,05%

0,09%

0,03

Ø 400 mm. Muflu, entegre contalı, buhar kürlü, beton boru temini ve döşenmesi

0,11%

0,2%

0,06

Ø 500 mm. Muflu, entegre contalı, buhar kürlü, beton boru temini ve döşenmesi

0,19%

0,33%

0,11

Ø 600 mm. Muflu, entegre contalı, buhar kürlü, beton boru temini ve döşenmesi

0,08%

0,14%

0,04

Ø 800 mm. muflu, entegre contalı, buhar kürlü, betonarme boru temini ve döşenmesi

1,09%

1,95%

0,62

Ø 1000 mm. muflu, entegre contalı, buhar kürlü, betonarme boru temini ve döşenmesi

0,64%

1,14%

0,37

Ø 1200 mm. muflu, entegre contalı, buhar kürlü, betonarme boru temini ve döşenmesi

1,63%

2,91%

0,93

Ø 1400 mm. muflu, entegre contalı, buhar kürlü, betonarme boru temini ve döşenmesi

2,16%

3,86%

1,23

Ø 1800 mm. muflu, entegre contalı, buhar kürlü, betonarme boru temini ve döşenmesi

11,18%

19,96%

6,4

Ø 2000 mm. muflu, entegre contalı, buhar kürlü, betonarme boru temini ve döşenmesi

0,17%

0,3%

0,1

Ø 2200 mm.entegre contalı.buhar kürlü, lamba zivanalı, betonarme boru temini ve döşenmesi

8,64%

15,43%

4,94

Ø 2600 mm. entegre contalı, buhar kürlü, lamba zivanalı, betonarme boru temini ve döşenmesi

0,97%

1,74%

0,56

Ø 3000mm. entegre contalı, buhar kürlü, lamba zivanalı, betonarme boru temini ve döşenmesi

0,82%

1,46%

0,47

Karayolu demiryolu vb.yerlerden zemin altından yatay delgi metoduyla Ø 1200 mm.Çelik Boru geçilmesi

0,42%

0,75%

0,24

Karayolu demiryolu vb.yerlerden zemin altından yatay delgi metoduyla Ø 2200 mm.Çelik Boru geçilmesi

3,64%

6,5%

2,08

Karayolu demiryolu vb.yerlerden zemin altından yatay delgi metoduyla Ø 2600 mm.Çelik Boru geçilmesi

2,37%

4,24%

1,36

Karayolu demiryolu vb.yerlerden zemin altından yatay delgi metoduyla Ø 2800 mm.Çelik Boru geçilmesi

2,73%

4,88%

1,56

Robot İle Görüntü Alınması

0,06%

0,1%

0,03

BETONARME BETONU (C 25/30)

0,32%

0,57%

0,18

BETONARME BETONU (C30/37)

0,34%

0,61%

0,19

DEMİRSİZ BETON

0,08%

0,14%

0,04

Her Çapta Nervürlü Beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine konulması

1,35%

2,41%

0,77

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş Kırmataş ile zemin ıslahı yapılması

0,05%

0,09%

0,03

Kazı Esnasında Kaldırılan Asfaltın Yerine Yama Yapılması

7,13%

12,73%

4,07

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, İdaremizce aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılacak olan "N" katsayısı 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete?de "1,00" olarak belirlenmiştir.