Misyonumuz Ve Vizyonumuz

ASKi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

MİSYONUMUZ
Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kulanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmak. 

VİZYONUMUZ
Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum Olmak

DEĞERLERİMİZ
İnsana ve Çevreye Saygılı Kurumsal Gelişim Sürekli ve Kaliteli Yönetim Süreç Yönetimi ve Ekip Çalışması

İLKELERİMİZ
Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır.Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir.Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır.Süreç yönetimive ekip çalışması etkin kılınacaktır.Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır.Yaşanabilir bir çevre için çalışılacaktır. Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşacaktır.Paydaşlarla etkin işbirliği geliştirilecektir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlikyaygınlaşacaktır. Açık kapı politikası uygulacaktır.

TEMEL POLİTİKALARIMIZ VE ÖNCELİKLERİMİZ

Genel Müdürlüğümüz vizyon, misyon doğrultusunda stratejik amaç ve hedefleri gerçekleşebilmek için bir dizi politikalar geliştirilmiştir:

Kurumsal Politikalar
1. Kurumsal gelişim önceliklidir.
2. Nitelikli personel istihdamı gereklidir.
3. Yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
4. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
5. Hizmet içi eğitim önemlidir.
6. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
7. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
8. Stratejik planlama uygulanmalıdır.
9. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
10. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
11. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
12. Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlük imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır. 13. Şeffaflık esas olmalıdır.
14. Personel politikasında hizmet alımı esastır.

Hizmetlerimize İlişkin Politikalar
1. Temiz su kaynakları ve çevre korunmalıdır
2. İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir 3. Suların kaynaklarından şehre ulaştırılmasının altyapısı tamamlanmalıdır.
4. Kent içi altyapı tamamlanmalıdır.
5. Susuzlukla mücadele edilmelidir. 6. Su kültürü oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.
7. Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. 8. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
9. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
10. Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.
11. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
12. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
13. Hizmetlerde devamlılık esastır.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar
1. Su maliyetlerinin düşürülmesine ve vatandaşa ucuz su sunumuna çalışılmalıdır.
2. Suyun sosyal yaşamı olumlu etkileyecek yönlerine ağırlık verilmelidir.
3. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.
4. Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir.
5. Su tasarrufu ruhu oluşturulmalıdır.
6. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
7. Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmalıdır.
8. Üretici topluma dönüş özendirilmelidir.
9. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.
10. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

1. e-devlet kapsamında www.aski.gov.tr uygulaması geliştirilmelidir.
2. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır. Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar
1. Gelirler etkin toplanmalıdır. 2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.
5. ASKİ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.

Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar

1. Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.
2. Uluslararası Kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır.